Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Regulamin dla Klientów Biznesowych

Poniższy Regulamin obowiązuje od 12.07.2020r. 

Wcześniej obowiązujący Regulamin znajduje się tutaj.

1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę OLX na rzecz użytkowników Internetu, będących przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Przedmiotów Ogłoszenia, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu OTOMOTO.
 2. Serwis OTOMOTO jest dostępny na stronie internetowej: www.otomoto.pl oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OTOMOTO jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Grupa OLX — Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numerze identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.100,00 zł.
 2. Serwis OTOMOTO — prowadzony przez Grupę OLX w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy,  dostępny w domenie internetowej otomoto.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy OLX, o których mowa na stronach Serwisu OTOMOTO.
 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie OTOMOTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Użytkownik — Dealer, a także każda osoba korzystająca zasobów Serwisu OTOMOTO w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszenia.
 5. Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszeń, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (np. plac z pojazdami samochodowymi znajdujący się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Przedmioty Ogłoszeń jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Grupą OLX umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO.
 6. Konto Dealera — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie OTOMOTO na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu OTOMOTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu OTOMOTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny adres e-mail (login) i hasło. Konto Dealera może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
 7. Strona Dealera — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w domenie otomoto.pl, służąca do prezentacji Ogłoszeń Dealera.
 8. Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz Grupy OLX z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Dealera usług w ramach usług promowania Ogłoszeń.
 9. Cennik — zestawienie ustalanych przez Grupę OLX opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Dealerom Pakietów: Podstawowy, Srebrny oraz Złoty (dalej „Pakiety”). Każdy z wymienionych Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę Ogłoszeń, a także odmienne funkcjonalności i usługi dodatkowe dostępne w ramach Serwisu OTOMOTO.
 10. Przedmiot Ogłoszenia — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, część samochodowa, motocyklowa lub inna, akcesoria motoryzacyjne, a także inny towar, który zgodnie z decyzją Grupy OLX może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO.
 11. Serwis Olx.pl — prowadzony w języku polskim przez Grupę OLX serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie olx.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy OLX.
 12. Serwis Olx.ua - prowadzony w języku ukraińskim i rosyjskim przez eMarket Ukraina LLC (ul. Bolsunovskaya 13-15, Kijów 01014, Ukraina) serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie olx.ua.
 13. Środki Otomoto - tzw. wirtualna portmonetka przypisywana automatycznie do Konta Dealera, umożliwiająca Dealerowi dokonanie przedpłat na korzystanie z odpłatnych usług Serwisu OTOMOTO. Przedpłata może zostać dokonana za pośrednictwem PayU. Szczegółowe informacje na temat przedpłat zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 14. Analiza Połączeń – usługa dodatkowa polegająca na monitorowaniu informacji o połączeniach telefonicznych i dostarczaniu Dealerowi przez Operatora zagregowanych danych dotyczących połączeń telefonicznych, prób nawiązania połączeń telefonicznych przez Użytkowników z Dealerem oraz powiadomień związanych z udanymi i nieudanymi próbami kontaktu telefonicznego Użytkownika z Dealerem.
 15. Rekomendacja Promowań – usługa dodatkowa polegająca na udostępnianiu Dealerowi danych dotyczących prognozowanych skuteczności skorzystania z określonej Usługi Promowania Ogłoszeń oraz skorzystania z harmonogramu promowań
 16. Zakres Cen – usługa dodatkowa polegająca na udostępnianiu Dealerowi danych porównawczych dotyczących ceny Przedmiotu Ogłoszenia wskazaną przez Dealera w porównaniu do ceny wskazanych w innych Ogłoszeniach o analogicznym Przedmiocie Ogłoszenia.
 17. Trendy– usługa dodatkowa polegająca na udostępnieniu Dealerowi danych o trendach sprzedaży samochodów osobowych w OTOMOTO
 18. Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Przedmiotu Ogłoszenia lub (2) Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu Ogłoszenia niż ten, którego dotyczyło pierwotnie.
 19. Regulamin— niniejszy Regulamin.

 

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu OTOMOTO

 1. Ogłoszenie pochodzi od Dealera, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” osobowy itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO jest uzależniony od wybranego przez Dealera Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 15 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z motoryzacją.
 3. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Dealera w formularzu, wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia. W Serwisie OTOMOTO emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Grupa OLX jest uprawniona do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.
 4. Treści Dealera w postaci zdjęć dodanych przez Dealera do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Dealera zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Dealera. Ponadto, na dodanych przez Dealera zdjęciach nie mogą znajdować się informacje związane z oferowanymi dodatkowymi usługami, w tym w szczególności usługami finansowania zakupu pojazdu wraz z podaną wysokością raty kredytu lub leasingu.
 5. Dealer ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu youtube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu opisu Przedmiotu Ogłoszenia. Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
 6. Dealera jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Grupy OLX oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 7. Dealer upoważnia Grupę OLX, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Ponadto, Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do Grupy OLX a także w serwisach partnerskich, z którymi Grupa OLX współpracuje, w zakresie:
   1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;
   2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
   3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;
   4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
 1. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OTOMOTO materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy OLX i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy OLX oraz Dealerów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OTOMOTO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OTOMOTO, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.
 2. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu OTOMOTO, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu OTOMOTO, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Grupy OLX.
 3. Niedozwolone są działania Dealera, których efektem może być sztuczne zawyżanie pozycji Ogłoszenia na liście ogłoszeń znajdującej się w Serwisie Otomoto. Za sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń uznaje się w szczególności usuwanie Ogłoszenia i dodawanie go na nowo przed upływem okresu Emisji danego Ogłoszenia.

4. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy przez Dealera w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
  1. poprawnej rejestracji Konta Dealera w Serwisie OTOMOTO,
  2. akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru Pakietu,,
  3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dokonanej przez Grupę OLX,
  4. wpisania kodu aktywacyjnego nadanego przez Grupę OLX.
 2. Grupa OLX może uzależnić aktywowanie Konta Dealera oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu OTOMOTO od przesłania przez Dealera na adres siedziby Grupy OLX dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w ustawieniach Konta Dealera.
 3. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.
 4. Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody Grupy OLX.
 5. W przypadku braku wyboru przez Dealera Pakietu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 powyżej, jeśli Dealer zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej po 30 czerwca 2019 r. domyślnym Pakietem jest pakiet Srebrny. Jeśli natomiast Dealer posiada przed 1 lipca 2019 r. zarejestrowane Konto Dealera wraz z wybranym pakietem, który nie jest Pakietem w rozumieniu art. 1 ust. 9 niniejszego Regulaminu, istniejące pakiety zostaną domyślnie zmienione od 1 lipca 2019 r. według następującej zasady: Pakiet Standard na Pakiet Podstawowy, Pakiet Premium na Pakiet Srebrny, Pakiet Premium Plus na Pakiet Złoty. Dealer może zmienić swój wybór w czasie korzystania z Serwisu OTOMOTO, przy czym zmiana odnosi skutek od następnego okresu rozliczeniowego.
 6. Wybór przez Dealera Pakietu odnosi skutek do wszystkich Ogłoszeń sporządzonych w ramach Konta Dealera, bez względu na kategorię danego Ogłoszenia.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Dealera

 1. Grupa OLX świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom możliwości publikowania strony Dealera oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO a także edycji treści Ogłoszeń w ramach Konta Dealera.
 2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu OTOMOTO lub za pomocą aplikacji mobilnej osoby trzeciej, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
 4. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt 4.1. powyżej oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.

 

6. Usługi dodatkowe

 1. Dealer może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie OTOMOTO jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Usługi Promowania Ogłoszeń).
 2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa w punktach 1.1 - 1.4 Załącznika nr 2, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez określoną ilość dni odpowiednio wskazanych przez Dealera w chwili ich aktywacji. Wybranie promowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, o czasie trwania dłuższym, niż czas emisji Ogłoszenia, powoduje automatycznie przedłużenie jego emisji na kolejne 15 lub odpowiednio 30 dni i naliczenie opłaty za emisję Ogłoszenia, zgodnej z Załącznikiem nr 1 Cennik dla Dealerów.
 3. Usługi, o których mowa w punktach 1.5 - 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym w przypadku usługi wymienionej w punkcie 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń możliwa jest wielokrotna jej aktywacja w ciągu danego okresu emisji Ogłoszenia.
 4. Zakres i warunki świadczenia niektórych Usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Dealerów mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Dealerów jest akceptacja właściwego regulaminu.
 5. Operator świadczyć może także inne niż Usługi Promowania Ogłoszeń usługi dodatkowe, które określane są w specyfikacji określonego Pakietu.
 6. Dealer korzystający z Analizy Połączeń wyraża zgodę na:
 7. a) zastąpienie przez Operatora w treści Ogłoszenia numeru telefonicznego Dealera na numer wirtualny dostarczony przez Operatora,
 8. b) odtworzenie przed połączeniem przychodzącym od Użytkownika informacji o nadchodzącym połączeniu od Użytkownika,
 9. c) zbieranie oraz przetwarzanie w celu świadczenia Analizy Połączeń oraz w celach statystycznych danych dotyczących połączeń telefonicznych pochodzących od Użytkowników.
 10. Operator zapewnia, że numer wirtualny, o którym mowa w ust. 6 powyżej pochodzić będzie z krajowej puli numerów telefonicznych, a korzystanie z Analizy Połączeń nie będzie wiązało się dla Użytkowników nawiązujących połączenia telefoniczna z Dealerem oraz Dealera z dodatkowymi opłatami naliczanymi przez dostawców usług telekomunikacyjnych Dealera lub Użytkownika. Operator zapewnia także, że nie będzie korzystał z numerów telefonicznych Dealera oraz Użytkowników w celach innych niż świadczenie Analizy Połączeń oraz innych związanych ze świadczeniem przez Operatora na rzecz Dealera usług za pośrednictwem OTOMOTO lub innego serwisu, którego jest operatorem, w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub wyrażonymi zgodami.
 11. Dealerowi korzystającemu z Analizy Połączeń udostępniane będą przez Operatora za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej za pośrednictwem Konta Dealera dane dotyczące połączeń telefonicznych pochodzących od Użytkowników (dashboardy). Dealer będzie mógł również generować samodzielnie raporty zawierające wyciąg z ww. danych w określonym przez Dealera zakresie oraz czasie, w tym m.in. informacje o wzrostach liczby połączeń w ciągu dnia, rozkład połączeń w ciągu tygodnia/miesiąca, długość połączeń oraz ilość odebranych SMS-ów.
 12. Operator umożliwia korzystanie przez Dealera z Analizy Połączeń dla więcej niż jednego numeru telefonu. Operator zastrzega jednak, że jest uprawniony do wprowadzenia ograniczeń w ilości numerów objętych Analizą Połączeń.
 13. Dealer korzystający z usługi Rekomendacji promowań otrzymywać będzie na adres poczty elektronicznej wskazanej w ustawieniach Konta Dealera informacje o Ogłoszeniach w kategorii „samochody osobowe”, w stosunku do których nie skorzystał z żadnej Usługi Promowania Ogłoszeń. Dealer za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej za pośrednictwem Konta Dealera uzyska dodatkowo dostęp do danych porównujących statystyki dotyczące jego Ogłoszeń oraz Ogłoszeń innych dealerów (np. zainteresowanie). Operator zastrzega, że podjęcie przez Dealera decyzji w przedmiocie skorzystania z określonej Usługi Promowania Ogłoszeń na podstawie danych określonych w poprzednim zdaniu nie może stanowić podstawy do reklamacji wybranej przez Dealera Usługi Promowania Ogłoszeń oraz innych usług świadczonych przez Operatora. Dodatkowo, Dealer skorzystać będzie mógł z harmonogramu promowań, który umożliwia aktywację wybranej przez Dealera Usługi Promowania Ogłoszeń w wybranym przez siebie terminie.
 14. Dealer korzystający z usługi Zakres cen uzyska dostęp do danych porównawczych określających zakres cen, które wskazali inni dealerzy wystawiający samochód osobowy w OTOMOTO o parametrach analogicznych do samochodu osobowego wystawionego przez Dealera. Korzystanie z usługi Zakres Cenowy nie będzie możliwe w przypadku, gdy ilość danych niezbędnych do wskazania prawidłowego zakresu cenowego nie będzie wystarczający.
 15. Dealer korzystający z usługi Trendy uzyska dostęp do danych dotyczących najbardziej atrakcyjnych w danym momencie samochodów osobowych w OTOMOTO oraz określonych parametrów związanych z Ogłoszeniami dotyczącymi tych samochodów, takich jak zainteresowanie danym modelem samochodu (liczba wyszukań w OTOMOTO), czy średnia liczba kontaktów (leadów) związanych z Ogłoszeniami dotyczącymi danego modelu samochodu.

 7. Zasady odpowiedzialności

 

 1. Grupa OLX umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Dealera.
 2. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Dealera umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Dealera oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Dealera, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, wystawienie Ogłoszenia dotyczącego więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Dealera, lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące Grupie OLX lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż OTOMOTO. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń, spalonych, Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Grupę OLX stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu OTOMOTO i blokadą Konta Dealera. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Dealerowi nie przysługuje zwrot pieniędzy odpowiadający proporcjonalnej wartości danego ogłoszenia do wartości Abonamentu. Grupa OLX nie wlicza jednak takiego Ogłoszenia do liczby Ogłoszeń w ramach Abonamentu.
 4. Grupa OLX nie odpowiada ponadto za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Grupy OLX,
  5. działanie siły wyższej.
 5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu OTOMOTO stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy OLX lub Dealerów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 6. Logo:
  1. Logo powinno stanowić oznaczenie firmy, na którą zarejestrowane jest konto.
  2. Dealer, przez dodanie logo, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.
  3. Niedozwolone jest: wykorzystywanie logo i wizerunku innej firmy; zamieszczanie w logo treści powszechnie uznanych za obraźliwe; dodawanie w logo ramek, danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu) czy adresu www, jak również umieszczanie w logo zdjęć miejsca działalności gospodarczej Dealera (placu z samochodami), pojazdów, osób, rzeczy oraz krajobrazu.
  4. Logo nie może być używane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.
 7.  Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów, może skutkować usunięciem logo lub stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
 8.  W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu OTOMOTO ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Grupa OLX może:
  1.  podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, Użytkownikiem, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  2.  poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, Użytkownika w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie, wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
 9.  Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści, poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Grupę OLX informacji o blokadzie danej treści. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
 10.  W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści: 
  1.  zablokowana treść zostaje przywrócona,
  2.  jeżeli Ogłoszenie było objęte jedną z dodatkowych usług odpłatnych, Grupa OLX zwróci pobrane wcześniej punkty za wystawienie na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO.
 11.  W przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny lub niewniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 8.2:
  1.  zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta z Serwisu OTOMOTO;
  2.  jeżeli dana treść była objęta jedną z dodatkowych usług płatnych, Grupa OLX pomniejszy Abonament, o którym mowa w punkcie 8 w związku z danym Ogłoszeniem.
 12.  W razie poważnego powtarzającego się naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu OTOMOTO, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Dealera lub różnych Dealerów działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Grupa OLX może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Dealera, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1.  zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Dealer, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu OTOMOTO, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności ani publikować Ogłoszeń. Dealer może jednak przeglądać Serwis OTOMOTO, historię wiadomości i opublikowanych przez siebie Ogłoszeń, przy czym, aby dokonać wypłaty przypisanych mu środków powinien skontaktować się z się z Grupą OLX na adres email: pomoc@otomoto.pl;
  2.  zablokowanie Konta oznacza utratę przez Dealera możliwości zalogowania się do Konta;
  3.  Dealer zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
 13.  Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych punktem 7.8 lub 7.12 Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 10 Regulaminu.

 

 8. Opłaty

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na rzecz Dealerów są objęte Abonamentem zgodnie z Cennikiem (Pakiety) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na podstawie Załącznika nr 2 (Promowanie Ogłoszeń).
 2. Wysokość Abonamentu ustalana jest według wybranego przez Dealera Pakietu oraz usług Promowania Ogłoszeń, z których skorzystał Dealer w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy dla Pakietów i Promowania Ogłoszeń wynosi 30 dni kalendarzowych.
 3. Abonament jest płatny za kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Brak terminowej płatności skutkuje blokadą Konta Dealera do momentu zaksięgowania wpłaty.
 4. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszczonych na Koncie Dealera. Zmiana danych do faktury VAT jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu OTOMOTO.
 5. Dealer może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu OTOMOTO, na zasadach określonych w Załączniku nr 5.
 6. Faktury VAT za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO wystawiane są domyślnie w formie elektronicznej, można je pobrać bezpośrednio po zalogowaniu do Konta Dealera.
 7. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 8. Grupa OLX na warunkach wskazanych w Regulaminie udostępnia Dealerowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenie, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format) oraz udostępnienie Dealerowi z pozycji Konta Dealera umożliwiając ich pobranie przez Dealera.
 9.  Użytkownik otrzymujący faktury VAT udostępnione w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym Konta Dealera przez okres 5 lat.

 

9. Prywatność i poufność

 1. Grupa OLX zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu OTOMOTO umowach.

 

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę OLX usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu OTOMOTO, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie OLX za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@otomoto.pl lub listem poleconym na adres Grupy OLX z dopiskiem "Serwis OtoMoto.pl".
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa OLX zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Grupa OLX zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Grupę OLX.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

 

11. Dezaktywacja Ogłoszeń

Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.

12. Skarga i mediacja

 1.  Skarga przysługuje Dealerowi w następujących przypadkach:
  1.  rzekomego niewywiązywania się przez Grupę OLX z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
  2.  trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu OTOMOTO i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Dealera;
  3.  podejmowanych przez Grupę OLX środków w ramach Serwisu OTOMOTO, które wpływają na sytuację Dealera;
  4.  blokady wybranej treści lub Konta Dealera zgodnie z punktem 7 Regulaminu.
 2.  Skargę można złożyć za pośrednictwem funkcjonalności “Wyślij zlecenie” dostępnego w zakładce “Kontakt” Serwisu OTOMOTO lub pisemnie na adres Grupy OLX. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Grupie OLX dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 3.  Do skargi stosuje się odpowiednio punkty 10.4-10.8. Regulaminu.
 4.  Dealer ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Grupą OLX a danym Dealerem w związku ze świadczonymi przez Grupę OLX usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie. 12.1 Regulaminu.Grupa OLX jest gotowa podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (ang. The Centre for Effective Dispute Resolution). Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest odpłatna, przy czym Grupa OLX ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 14.1.1. Regulaminu.
 5. Dealer zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora (ów), z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.
 6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Grupa OLX zastrzega sobie prawo odmowy wszczęcia mediacji lub zaproponowanego przez Dealera mediatora (ów).

13. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu OTOMOTO. ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Grupa OLX lub Dealer) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu. W celu rozwiązania umowy Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl.
 2. Grupa OLX zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy OLX, o której mowa w pkt 13.2. powyżej, Dealer nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie OTOMOTO bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Grupy OLX.
 4. Jeżeli Dealer zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz Grupy OLX z tytułu umowy, Grupa OLX zastrzega sobie prawo zablokowania Dealerowi możliwości dalszego wystawiania Ogłoszeń także na innych kontach jak również ma prawo do odmowy rejestracji kolejnych kont przez Dealera.
 5. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Dealer traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu OTOMOTO.
 6. W przypadku, gdy Dealer ma zgromadzone Środki OTOMOTO, rozwiązanie umowy Konta jest możliwe tylko po uprzedniej wypłacie tych środków lub skontaktowaniu się z Serwisem OTOMOTO: pomoc@otomoto.pl, o czym Dealer będzie informowany przy próbie usunięcia Konta wraz z rozwiązaniem umowy.

14. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Grupę OLX. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Grupa OLX poinformuje Dealerów na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO oraz drogą elektroniczną. W celu powiadomienia Grupa OLX może również kontaktować się z Dealerem przez chat dostępny na stronie www.otomoto.pl.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO oraz poinformowania drogą elektroniczną Dealerów. Usługi aktywowane przez Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. Grupa OLX może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Dealerów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 4. Dealer przy pierwszym logowaniu w Serwisie OTOMOTO, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Dealera wykonania usługi w Serwisie OTOMOTO choćby odbyło się bez logowania Dealera.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Grupą OLX po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu.
 6. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Dealera z zachowaniem reguł wskazanych w punkcie 14.1. w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Dealer powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić o tym Grupę OLX. Rozwiązanie przez Dealera w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Dealera o zmianach Regulaminu, chyba że Dealer zrezygnuje z takiego powiadomienia albo złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub podejmie wyraźne działanie w Serwisie Otomoto potwierdzające akceptację takich warunków (np. publikacja nowego Ogłoszenia).

 

14. Postanowienia końcowe

 1. W ramach usług dostępnych w Serwisie OTOMOTO, Dealer zleca Grupie OLX publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do Grupy OLX lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach, takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Jednocześnie Grupa OLX może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu OTOMOTO, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 2. Dealer ma również możliwość zamieszczenia Ogłoszenie za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, zgodnego z wymaganiami Serwisu OTOMOTO, które oferowane jest przez niezależnych dostawców. Szczegółowe wymagania dotyczące dostępu Dealerów do takiego oprogramowania znajdują się w ofercie usług świadczonych przez tych dostawców.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Dealerem a Grupą OLX, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu OTOMOTO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki

Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów

Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń

Załącznik nr 3 Usługa Pakietów Automatycznych Podbić

Załącznik nr 4 Polityka prywatności

Załącznik nr 5 Środki na OTOMOTO

 

Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów

Cennik wystawień w kategoriach: Osobowe, Dostawcze (podane kwoty są cenami Netto)

Przedział wystawień

Podstawowy

Srebrny

Złoty

Czas emisji

15 dni

30 dni

30 dni

0

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1-5

129 PLN

239 PLN

309 PLN

6-10

259 PLN

469 PLN

589 PLN

11-20

459 PLN

839 PLN

1049 PLN

21-30

659 PLN

1209 PLN

1459 PLN

31-40

859 PLN

1559 PLN

1829 PLN

41-50

 

1889 PLN

2159 PLN

51-70

 

2409 PLN

2859 PLN

71-90

 

2919 PLN

3499 PLN

91-110

 

 

4089 PLN

111-130

 

 

4629 PLN

131-150

 

 

5149 PLN

Cena pojedynczego ogłoszenia już od

20 PLN

30 PLN

33 PLN

 

Cennik wystawień w kategoriach: Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane i Przyczepy (podane kwoty są cenami Netto)

Przedział wystawień

Podstawowy

Srebrny

Złoty

Czas emisji

15 dni

30 dni

30 dni

0

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1-5

129 PLN

229 PLN

299 PLN

6-10

259 PLN

449 PLN

559 PLN

11-20

459 PLN

789 PLN

949 PLN

21-30

659 PLN

1089 PLN

1359 PLN

31-40

859 PLN

1439 PLN

1719 PLN

41-50

989 PLN

1679 PLN

2069 PLN

51-70

1189 PLN

2049 PLN

2539 PLN

71-90

1449 PLN

2409 PLN

2889 PLN

91-110

1669 PLN

2769 PLN

3249 PLN

111-130

1869 PLN

3139 PLN

3659 PLN

131-150

1979 PLN

3359 PLN

4069 PLN

Cena pojedynczego ogłoszenia już od

13 PLN

23 PLN

28 PLN

 

 

 

Cennik wystawień w kategorii: Motocykle (podane kwoty są cenami Netto)

Przedział wystawień

Podstawowy

Srebrny

Złoty

0

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1-5

79 PLN

129 PLN

199 PLN

6-10

159 PLN

249 PLN

379 PLN

11-20

280 PLN

440 PLN

640 PLN

21-30

400 PLN

610 PLN

920 PLN

31-40

520 PLN

820 PLN

1150 PLN

41-50

600 PLN

960 PLN

1400 PLN

51-70

720 PLN

1160 PLN

1720 PLN

71-90

880 PLN

1360 PLN

1950 PLN

91-110

1000 PLN

1570 PLN

2200 PLN

111-130

1120 PLN

1770 PLN

2470 PLN

131-150

1200 PLN

1910 PLN

2750 PLN

> 150 (za ogłoszenie)

8 PLN

11 PLN

17 PLN

 

Cennik wystawień w kategorii: Części (podane kwoty są cenami Netto)

Przedział wystawień

Podstawowy

Srebrny

Złoty

0

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1-50

81,30 PLN

101,63 PLN

121,95 PLN

51-100

121,96 PLN

142,28 PLN

162,6 PLN

101-250

203,26 PLN

256,10 PLN

304,88 PLN

251-500

321,14 PLN

406,5 PLN

508,13 PLN

501-1000

467,48 PLN

609,76 PLN

813,01 PLN

1001-1500

626,02 PLN

784,55 PLN

910,57 PLN

1501-2000

711,38 PLN

890,24 PLN

1032,52 PLN

2001-2500

792,68 PLN

991,87 PLN

1150,41 PLN

2501-3000

873,98 PLN

1093,50 PLN

1268,29 PLN

3001-4000

1077,24 PLN

1349,59 PLN

1565,04 PLN

4001-5000

1341,46 PLN

1678,86 PLN

1947,15 PLN

5001-6000

1585,36 PLN

1983,74 PLN

2300,81 PLN

6001-7500

1930,90 PLN

2414,63 PLN

2800,81 PLN

7501-9000

2276,42 PLN

2845,53 PLN

3300,81 PLN

9001-10500

2621,96 PLN

3280,49 PLN

3804,88 PLN

10501-12000

2967,48 PLN

3711,38 PLN

4304,88 PLN

12001-14000

3455,28 PLN

4321,14 PLN

5012,20 PLN

14001-16000

3943,08 PLN

4930,89 PLN

5719,51 PLN

16001-18000

4430,90 PLN

5540,65 PLN

6426,83 PLN

18001-20000

4918,70 PLN

6150,41 PLN

7134,15 PLN

20001 - 100000

5718,70 PLN

7150,41 PLN

8294,15 PLN

>100001 (za ogłoszenie)

0,06 PLN

0,07 PLN

0,08 PLN

 

Specyfikacja pakietów dla kategorii: Osobowe.

Nazwa

Podstawowy

Srebrny

Złoty

Czas emisji

15 dni

30 dni

30 dni

3 numery telefonu ogłoszeniu

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Automatyczne podbicia ogłoszeń

Brak

2x

4x

Eksport / import ogłoszeń przez API

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Publikacja ogłoszeń w OLX.pl

10 zł netto

Dostępny

Dostępny

Publikacja ogłoszeń w OLX.ua

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Oznaczenie pakietu

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo dealera na stronie ogłoszenia

Brak

Dostępny

Dostępny

Link do oferty dealera w wynikach wyszukiwania

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo dealera na liście wyników wyszukiwania

Brak

Brak

Dostępny

Link do zewnętrznej strony dealera

Brak

Brak

Dostępny

Pozostałe oferty dealera na stronie ogłoszenia

Brak

Brak

Dostępny

Mapa dojazdu na stronie ogłoszenia

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Promowania w OLX

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Analiza połączeń - wskaźnik skuteczności

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Analiza połączeń - raport połączeń

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Analiza połączeń - usługa bazowa

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Ranking ogłoszeń (wyszukiwanie domyślne)

Brak

Dostępny

Dostępny

Ranking ogłoszeń (dla sortowania wg cen)

Brak

Dostępny

Dostępny

Zakres cen

Brak

Brak

Dostępny

Trendy

Brak

Brak

Dostępny

Harmonogram promowań

Brak

Dostępny

Dostępny

Rekomendacja promowań - mailing

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Rekomendacja promowań - panel

Brak

Dostępny

Dostępny

Rekomendacja zdjęć

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Rabat 30% na reklamę w OTOMOTO

Brak

Brak

Dostępny

Dedykowany dział obsługi klienta

Brak

Brak

Dostępny

 

Specyfikacja pakietów: kategoria Dostawcze, Budowlane, Rolnicze, Ciężarowe i Przyczepy.

Nazwa

Podstawowy

Srebrny

Złoty

Czas emisji

15 dni

30 dni

30 dni

Publikacja ogłoszeń w OLX.pl

10 zł netto

Dostępny

Dostępny

Analiza połączeń - wskaźnik skuteczności

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Analiza połączeń - raport połączeń

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Analiza połączeń - usługa bazowa

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Link do podstrony Dealera na liście wyników

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na stronie ogłoszenia

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na liście wyników

Brak

Brak

Dostępny

Link do strony zewnętrznej

Brak

Brak

Dostępny

Oznaczenie lokalizacji na mapie

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Inne oferty z konta wyświetlane na stronie ogłoszenia

Brak

Brak

Dostępny

Eksport / import ogłoszeń przez API

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Dodatkowe oznaczenie konta

Brak

Srebrny medal

Złoty medal

Ilość wyświetlanych numerów telefonu

3x

3x

3x

 

Specyfikacja pakietów: kategoria Motocykle.

Nazwa

Podstawowy

Srebrny

Złoty

Czas emisji

15 dni

30 dni

30 dni

Analiza połączeń

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Publikacja ogłoszeń w OLX

Brak

Dostępny

Dostępny

Ilość automatycznych podbić

Brak

2x

4x

Link do podstrony Dealera na liście wyników

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na stronie ogłoszenia

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na liście wyników

Brak

Brak

Dostępny

Link do strony zewnętrznej

Brak

Brak

Dostępny

Oznaczenie lokalizacji na mapie

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Inne oferty z konta wyświetlane na stronie ogłoszenia

Brak

Brak

Dostępny

Eksport / import ogłoszeń przez API

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Dodatkowe oznaczenie konta

Brak

Srebrny medal

Złoty medal

Ilość wyświetlanych numerów telefonu

3x

3x

3x

Specyfikacja pakietów dla kategorii Części.

Nazwa

Podstawowy

Srebrny

Złoty

Czas emisji

30 dni

30 dni

30 dni

Publikacja ogłoszeń w OLX.pl

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Analiza połączeń

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Ilość automatycznych podbić

Brak

2x

4x

Link do podstrony Dealera na liście wyników

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na stronie ogłoszenia

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na liście wyników

Brak

Brak

Dostępny

Link do strony zewnętrznej

Brak

Brak

Dostępny

Oznaczenie lokalizacji na mapie

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Inne oferty z konta wyświetlane na stronie ogłoszenia

Brak

Brak

Dostępny

Eksport / import ogłoszeń przez API

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Dodatkowe oznaczenie konta

Brak

Srebrny medal

Złoty medal

Ilość wyświetlanych numerów telefonu

3x

3x

3x

 

 

 

Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. Serwis OTOMOTO umożliwia Dealerowi skorzystanie z następujących, dodatkowo płatnych Usług Promowania Ogłoszeń:


  1. Wyróżnienie na górze listy wyników
  2. Wyświetlenie na stronie głównej
  3. Oferta Dnia na stronie głównej
  4. Publikacja ogłoszenia w OLX
  5. Publikacja ogłoszeń w OLX.ua
  6. Promowanie ogłoszeń w OLX
  7. Podbicie
 2. Pojedyncza aktywacja każdej z usług opisanych w punkcie 1. powyżej dotyczy jednego, wybranego przez Dealera Ogłoszenia.
 3. Usługa Wyróżnienie na górze listy wyników powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest  na liście wyników wyszukiwania przed wszystkimi innymi Ogłoszeniami, które nie są promowane w ten sposób. Usługa widoczna wyłącznie dla Użytkowników przeglądających listę wyników wyszukiwania wg wyboru sortowania domyślnego od "wyróżnionych”. Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania w każdym momencie może samodzielnie zmienić kryterium sortowania listy. Ogłoszenia z aktywną usługą Promowania na początku listy są dodatkowo oznaczone niebieskim paskiem "Wyróżnione".
 4. Usługa Wyświetlenie na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na stronie głównej Serwisu OTOMOTO, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 5. Usługa Oferta Dnia na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na 1 dzień, na stronie głównej Serwisu OTOMOTO w boksie Oferta Dnia, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 6. Usługa Publikacja ogłoszenia w OLX powoduje, że objęte nią Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie Olx.pl. Natomiast usługa Publikacji ogłoszenia w OLX.ua powoduje, że objęte nią Ogłoszenie publikowane jest również w Serwisie Olx.ua.
 7. Usługa Promowanie ogłoszeń w OLX umożliwia Partnerowi odpłatne promowania w Serwisie Olx objętych nią Ogłoszeń. Aktualnie dostępne sposoby promowania Ogłoszeń w Serwisie OLX oraz ich cena określone są w poniższym cenniku.
 8. Usługa Podbicie powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania na takiej samej pozycji, na jakiej byłoby wyświetlane w chwili dodania Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO w standardowym trybie, przy czym Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania Ogłoszeń może następnie samodzielnie zmienić kryterium wyświetlania przedmiotowej listy. Określić na ile dni!
 9. Treść Ogłoszenia prezentowanego w serwisach, o których mowa w punkcie 14.1. Regulaminu, powinna być zgodna z zasadami wyrażonymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach.
 10. W celu skorzystania z oferowanych Usług Promowania Ogłoszeń, Dealer samodzielnie dokonuje aktywacji w Serwisie OTOMOTO wybranych przez siebie usług.
 11. Dana Usługa Promowania Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO oraz w serwisach partnerskich rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji wybranej usługi.

 

Dodatkowe wyróżnienia w OTOMOTO dla wszystkich kategorii z wyłączeniem Części (podane ceny są cenami netto) :

Wyróżnienia w OTOMOTO dotyczące kategorii

Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy i Motocykle

Czas trwania usługi

1 dzień

3 dni

5 dni

7 dni

15 dni

30 dni

Wyróżnienie na górze listy wyników w OTOMOTO

Brak

13 zł

20,32 zł

27,63 zł

50,40 

89,42 zł

Wyświetlanie na stronie głównej 

Brak

26,01 zł

40,64 zł

55,28 zł

99,18 zł

178,85 zł

Wyświetlanie na stronie głównej jako oferta dnia

39,64 zł

97,54 zł

162,56 zł

Brak

Brak

Brak

 

Dostępne wyróżnienia w OTOMOTO dla kategorii Części (podane ceny są cenami netto):

Czas trwania usługi

1 dzień

3 dni

5 dni

7 dni

15 dni

30 dni

Wyróżnienie na górze listy wyników OTOMOTO

Brak

4,06 zł

5,68 zł

7,31 zł

12,19 zł

20,32 zł

Wyświetlanie na stronie głównej 

Brak

26,01 zł

40,64 zł

55,28 zł

99,00 zł

178,85 zł

Wyświetlanie na stronie głównej jako oferta dnia

40,64 zł

97,54 zł

162,56 zł

Brak

Brak 

Brak

Wyświetlenie ogłoszenia w  OLX

bez dodatkowych opłat

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Osobowe (podane ceny są cenami netto):

Dotyczy kategorii

Osobowe

Rodzaj wyróżnienia w OLX

Czas trwania usługi/ilość podbić

Cena

Strona główna

7 dni

40,98 zł

Odświeżenie (podbicie)

7 podbić

44,39 zł

Odświeżenie (podbicie)

1 podbicie

7,40 zł

Umieszczenie na górze listy

3 dni

9,75 zł

Umieszczenie na górze listy

7 dni

12,19 zł

Umieszczenie na górze listy

30 dni

20,33 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Dostawcze i Ciężarowe (podane ceny są cenami netto):

Dotyczy kategorii

Dostawcze i Ciężarowe

Rodzaj wyróżnienia w OLX

Czas trwania usługi/ilość podbić

Cena

Strona główna

7 dni

46,83 zł

Odświeżenie (podbicie)

7 podbić

50,73 zł

Odświeżenie (podbicie)

1 podbicie

8,46 zł

Umieszczenie na górze listy

3 dni

6,50 zł

Umieszczenie na górze listy

7 dni

8,12 zł

Umieszczenie na górze listy

30 dni

16,25 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Motocykle (podane ceny są cenami netto):

Dotyczy kategorii

Motocykle

Rodzaj wyróżnienia w OLX

Czas trwania usługi/ilość podbić

Cena

Strona główna

7 dni

35,12 zł

Odświeżenie (podbicie)

7 podbić

38,05 zł

Odświeżenie (podbicie)

1 podbicie

6,34 zł

Umieszczenie na górze listy

3 dni

6,50 zł

Umieszczenie na górze listy

7 dni

8,12 zł

Umieszczenie na górze listy

30 dni

20,32 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Budowlane (podane ceny są cenami netto):

Dotyczy kategorii

Budowlane

Rodzaj wyróżnienia w OLX

Czas trwania usługi/ilość podbić

Cena

Strona główna

7 dni

35,12 zł

Odświeżenie (podbicie)

7 podbić

38,05 zł

Odświeżenie (podbicie)

1 podbicie

6,34 zł

Umieszczenie na górze listy

3 dni

8,45 zł

Umieszczenie na górze listy

7 dni

10,56 zł

Umieszczenie na górze listy

30 dni

20,32 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Rolnicze (podane ceny są cenami netto):

Dotyczy kategorii

Rolnicze

Rodzaj wyróżnienia w OLX

Czas trwania usługi/ilość podbić

Cena

Strona główna

7 dni

22,83 zł

Odświeżenie (podbicie)

7 podbić

19,02 zł

Odświeżenie (podbicie)

1 podbicie

3,17 zł

Umieszczenie na górze listy

3 dni

7,60 zł

Umieszczenie na górze listy

7 dni

9,50 zł

Umieszczenie na górze listy

30 dni

21,13 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Przyczepy (podane ceny są cenami netto):

Dotyczy kategorii

Przyczepy

Rodzaj wyróżnienia w OLX

Czas trwania usługi/ilość podbić

Cena

Strona główna

7 dni

30,44 zł

Odświeżenie (podbicie)

7 podbić

25,37 zł

Odświeżenie (podbicie)

1 podbicie

4,23 zł

Umieszczenie na górze listy

3 dni

5,91 zł

Umieszczenie na górze listy

7 dni

7,39 zł

Umieszczenie na górze listy

30 dni

21,13 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Części (podane ceny są cenami netto):

Dotyczy kategorii

Części

Rodzaj wyróżnienia w OLX

Czas trwania usługi/ilość podbić

Cena

Strona główna

7 dni

24,59 zł

Odświeżenie (podbicie)

7 podbić

20,49 zł zł

Odświeżenie (podbicie)

1 podbicie

3,41 zł

Umieszczenie na górze listy

3 dni

5,46 zł 

Umieszczenie na górze listy

7 dni

6,82 zł

Umieszczenie na górze listy

30 dni

18,20 zł

 

Załącznik nr 3 Usługa Pakietów Automatycznych Podbić

 1. Usługa Pakietów Automatycznych Podbić umożliwia wybór jednego z trzech dostępnych pakietów: Pakiet 3 podbić, Pakiet 5 podbić, Pakiet 7 podbić.
 2. Dealer ma możliwość aktywowania pakietu tylko i wyłącznie dla konkretnego Ogłoszenia, a nie konta Dealera.
 3. Aktywacja przez Dealera wybranego Pakietu Automatycznego Podbicia dla Ogłoszenia o konkretnej godzinie, skutkuje Podbiciem każdego kolejnego dnia o tej samej godzinie, w której nastąpił zakup Pakietu Automatycznego Podbicia, przy czym pierwsze podbicie następuje wraz z jego aktywacją.
 4. Wysokość opłat za pakiety Automatycznych Podbić (ceny netto):

 

Pakiety podbić w OTOMOTO dla wszystkich kategorii z wyłączeniem Części:

Podbicia dla wszystkich kategorii z wyjątkiem Części

Jednorazowe podbicie 

Pakiet

3 podbić

Pakiet

5 podbić

Pakiet

7 podbić

Cena

7,32 zł

20,32 zł

31,71 zł

44,72 zł

 

Pakiety podbić w OTOMOTO dla kategorii Części:

Podbicia dla kategorii  Części

Jednorazowe podbicie 

Pakiet

3 podbić

Pakiet

5 podbić

Pakiet

7 podbić

Cena

2,02 zł

5,68 zł

8,93 zł

11,37 zł

 

Załącznik nr 4 Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji 4 maja 2020 roku. Poprzednią wersję naszej Polityki Prywatności znajdziesz tutaj.

 

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

 

 1. Kim jesteśmy?

 

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest OLX Global B.V. z siedzibą w Amsterdam, adres: Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Holandia. OLX Global B.V. jest spółką dominującą względem innych podmiotów z grupy OLX, które świadczą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem, (zwane dalej łącznie „OLX”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z grupy OLX, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest:

Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.

Grupa OLX Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7792433421, REGON: 362117960.

Stosowane dane kontaktowe przedstawione są w sekcji 13.

 

 1. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

 

2.1.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta OtoMoto.

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego.

W przypadku korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w celach weryfikacyjnych, możemy zażądać od Ciebie podania dodatkowych danych takich jak np. numer telefonu komórkowego (np. gdy wystawiasz po raz pierwszy ogłoszenie w płatnej kategorii lub gdy w naszym Serwisie wprowadziliśmy ograniczenia liczby bezpłatnych ogłoszeń). W tych sytuacjach brak podania dodatkowych danych, o które Cię poprosimy uniemożliwi Ci korzystanie z tych funkcjonalności Serwisu.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją (np. kopia dowodu nadania przesyłki). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

Korzystanie z naszych Usług, w tym także kiedy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem

W przypadku gdy korzystasz z naszego Serwisu i pozostawiasz nam dane celem podjęcia z Tobą kontaktu przez nas lub naszych ofertodawców, zbieramy dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych żądając otrzymania oferty lub nawiązania z Tobą kontaktu.

2.1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

 • Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem OtoMoto.

Informacje o lokalizacji

 • W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.

Dane dotyczące logowania

 • Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

 • Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Cookies

 • Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

 

2.1.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

 1. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.
 2. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

iii. Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

 1. Użytkowników Serwisu, z którymi współpracujesz, w zakresie w jakim wykorzystują oni za Twoją wiedzą Twoje dane osobowe w ramach swojej działalności w Serwisie (np. Twój pracodawca, współpracownik).

 

 1. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

 

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

 

 1. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.
 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

 

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

 

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora email, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres email w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika naszego Serwisu i zapewnienia Ci dostępu do Serwisu.

Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również do świadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem.

Wykorzystujemy Twój adres email i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług jak również usług naszego Partnera 321Sprzedane.pl sp. z o. o., które mogą być dla Ciebie interesujące, zgodnie z pkt. 7 poniżej.

Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci naszych Usług jak również usług naszego Partnera 321Sprzedane.pl sp. z o. o., który należy do tej samej grupy kapitałowej, co Grupa OLX sp. z o. o.

Jeśli Twoje dane otrzymujemy zgodnie z pkt. 2.1.3. (iv) - będziemy je przetwarzać w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością prezentacji oraz archiwizacji treści żądanych przez Użytkownika zgodnie z naszym Regulaminem.

 

4.2 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu

 

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu użytkowników OtoMoto, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
 • wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody zakupów, możemy wyświetlać listy ogłoszeń z Twojego sąsiedztwa;
 • mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator email i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

W celu umożliwienia Ci korzystania z coraz wygodniejszego Serwisu oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem naszych usług. W celu opracowania nowych rozwiązań takich jak np. system skutecznych rekomendacji ogłoszeń pracy możemy prowadzić różnego rodzaju testy i badania. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju naszego Serwisu. W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych usług, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

 

W celu umożliwienia Ci korzystania z naszych usług, w sposób odpowiadający Twoim potrzebom i według najwyższych standardów obsługi użytkownika przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach. Powyższe obejmuje przetwarzanie Twojej aktywności w Serwisie, w tym danych wskazanych przez Ciebie w różnego rodzaju ankietach i formularzach, oraz ewentualnie Twoich danych kontaktowych w celu uzyskania informacji na temat jakości świadczonych w ramach Serwisu Usług.   

4.3 Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

 1. Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).
 2. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

 

 1. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

 

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

 

 1. Twoje prawa

 

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego konta OLX. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia konta OLX i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta OLX. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta OLX. Dokładamy również starań, aby odpowiednie funkcjonalności były również dostępne w naszych pozostałych usługach.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 13.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 

 1. Komunikacja i Marketing

 

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możemy się również komunikować z Tobą celem zebrania informacji w zakresie Twojej oceny jakości Usług świadczonych w ramach Serwisu, jak również komunikacji między użytkownikami, w tym w szczególności responsywności ogłoszeniodawców i podmiotów, którym na Twoje żądanie udostępniamy Twoje dane kontaktowe. Takie działania podejmujemy sporadycznie, na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach, ale możesz się im sprzeciwić

Jeśli zostawisz nam dane kontaktowe - nawet jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem - skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą,  i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.

W takich przypadkach będziemy wykorzystywać Twój adres email i numer telefonu komórkowego do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług jak również usług naszego Partnera 321Sprzedane.pl sp. z o.o. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS, zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta OtoMoto. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

W kontaktach B2B, w sytuacji, gdy pozyskaliśmy Twoje dane z publicznie dostępnych źródeł lub od podmiotów trzecich dołożymy należytych starań, aby poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe przy użyciu środków komunikacji na odległość. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu naszych Usług, jak również usług naszego Partnera 321Sprzedane.pl sp. z o.o., który należy do tej samej grupy kapitałowej, oraz poszerzaniu zakresu współpracy z przedsiębiorcami.

 

 1. Komu udostępniamy Twoje dane?

 

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym spółkom z grupy OLX, w tym spółkom z siedzibą poza obszarem EOG, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach grupy OLX, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 9 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze Amazon Web Services i Microsoft Azure. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Podmioty, za pośrednictwem których wnosisz o przedstawienie oferty dotyczącej finansowania: w celu otrzymania oferty finansowania od poszczególnych ogłoszeniodawców występujących w roli pośredników kredytowych, przekazujemy Twoje dane wybranemu przez Ciebie ogłoszeniodawcy, od którego będziesz oczekiwał przedstawienia oferty finansowania zakupu przedmiotu z danego ogłoszenia.  Przesyłane w ten sposób dane obejmują: imię, numer telefonu, adres e-mail, zakładany budżet na zakup danego przedmiotu, ilość oczekiwanych rat, oczekiwany sposób finansowania. Podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje dane osobowe stają się odrębnymi administratorami tych danych osobowych.  

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu OtoMoto. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Możesz uzyskać kopię jednego z powyższych zastosowanych zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.

 

 1. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

 

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków orz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem OtoMoto przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe przetwarzane w ramach ogłoszeń są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia ogłoszenia.

Wiadomości przesyłane w ramach Serwisu są przechowywane przez okres 120 dni.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Inni Użytkownicy: W sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą. Ponadto, w przypadku korzystania z systemu wiadomości w ramach Serwisu udostępniamy Twoje dane związane z korespondencją oraz nazwę Użytkownika poprzedzającą domenę adresu pocztowego (np. @gmail.com) wykorzystanego do założenia Konta Otomoto.

 

 1. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

 

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 

 1. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

 

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

 

 1. Kontakt

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w „Moje OTOMOTO” albo skontaktuj się z naszym Działem Prywatności wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

 • wysłać list na nasz adres:

Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

 

 1. Organy Nadzorcze

 

Naszym Wiodącym Organem Nadzorczym jest Berliński Komisarz ds. Ochrony danych osobowych: “Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219, Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage), 10969 Berlin, Germany

 

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Stawki 2, 00-193 Warszawa”

 

Załącznik nr 5 Środki na OTOMOTO

 1. W ramach Serwisu OTOMOTO Dealerzy mają możliwość dokonania przedpłat tytułem korzystania z usług promowań w Serwisie OTOMOTO zgodnych z Załącznikiem nr 2, na zasadach określonych w niniejszym Załączniku.
 2. Wszystkie środki wpłacane przez Dealera tytułem przedpłaty na korzystanie z usług Serwisu OTOMOTO są automatycznie zamieniane na punkty. Punkty stają się środkiem płatniczym za usługi Serwisu OTMOTO, w taki sposób, że 1 punktowi odpowiada wartość 1 PLN.
 3. Punkty gromadzone są na prowadzonym przez Grupę OLX koncie Dealera i są dostępne jako metoda płatności, podczas dokonywania zamawiania usług w ramach Serwisu OTOMOTO.
 4. Punkty nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu OTOMOTO stanowią inaczej.
 5. Kwota jednorazowo dokonanej przedpłaty wynosi nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) i nie więcej niż 3000 (trzy tysiące) PLN. Dokumentem potwierdzającym dokonanie przedpłaty jest nota księgowa, którą Dealer może pobrać po zalogowaniu do Serwisu OTOMOTO
 6. W przypadku dokonania przedpłaty tytułem korzystania z usług OTOMOTO Dealer może uzyskać bonus w postaci dodatkowych punktów na zasadach określonych w pkt 7.
 7. Wysokość bonusu jest ustalana jako określona część przedpłaty i każdorazowo zależy od wysokości wpłaty według poniższej tabeli:

Wysokość wpłaty

Wysokość bonusu

50 - 149 PLN

brak

150 - 299 PLN

5% wpłaconej kwoty

300 - 499 PLN

10% wpłaconej kwoty

500 - 3000 PLN

15% wpłaconej kwoty

8. Punkty wygasają jeśli Ogłoszeniodawca nie wykorzysta ich w terminie 60 dni od dnia dokonania ostatniej przedpłaty, co oznacza, że każda przedpłata dokonywana przez Ogłoszeniodawcę przedłuża okres ważności punktów o 60 dni.

9. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu niezgodności z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrot poniesionych opłat za usługi, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu oraz punktach 1.1-4 Załącznika nr 2. Zwrot następuje w postaci zasilenia konta Ogłoszeniodawcy punktami w wysokości opłaty proporcjonalnie obniżonej o czas wykonywania usługi.

10. Zasilenie konta Ogłoszeniodawcy punktami, o których mowa w punkcie 9, nie zmienia terminu ważności punktów zgromadzonych na koncie, z zastrzeżeniem, że punkty zgromadzone na koncie Ogłoszeniodawcy nie mogą wygasnąć przed upływem 30 dni od daty zasilenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.