Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

21.04.2020 - Regulamin akcji dla Klientów Indywidualnych - „Zmiany w czasie emisji ogłoszeń i płatnościach w OTOMOTO w związku z pandemią koronawirusa cz. 2”

REGULAMIN AKCJI „Zmiany w czasie emisji ogłoszeń i płatnościach w OTOMOTO w związku z pandemią koronawirusa cz. 2”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem i organizatorem akcji „Zmiany w czasie emisji ogłoszeń i płatnościach w OTOMOTO  w związku z pandemią koronawirusa cz. 2” (dalej: „Akcja”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421 REGON: 36211796000000 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (dalej: „Spółka”), będąca operatorem Serwisu ogłoszeniowego OTOMOTO.pl dostępnego pod adresem internetowym www.otomoto.pl (dalej: „Serwis OTOMOTO”).


2. Akcja obowiązuje od dnia 24.04.2020 r. od godz. 00:01 do dnia 30.04.2020 r. do godz. 23:59.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Akcja adresowana jest do każdego zarejestrowanego, posiadającego aktywne konto użytkownika Serwisu OTOMOTO (dalej „Użytkownik”), który w dniach od 24.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. doda nowe ogłoszenie w Serwisie OTOMOTO, przy czym Akcja nie obejmuje przedłużenia lub wznowienia emisji ogłoszenia.

2. W ramach Akcji, ogłoszenie Użytkownika, który spełnił warunki uczestnictwa wskazane w ust. 1 zostanie bezpłatnie przedłużone o równowartość dni wskazanych w wybranym przez Użytkownika Pakiecie dla Kategorii:


a. Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy - odpowiednio o 15 lub 30 dni liczonych od dnia upływu okresu emisji danego ogłoszenia;

b. Motocykle - odpowiednio o 30 lub 45 dni liczonych od dnia upływu okresu emisji danego ogłoszenia;

c. Części - odpowiednio o 30 lub 45 dni liczonych od dnia upływu okresu emisji danego ogłoszenia.

3. Ponadto ogłoszenia, których okres emisji upływa w okresie od 19.04.2020 r. od godz. 00:01 do 30.04.2020 r. do godz. 23:59, zostaną bezpłatnie, jednorazowo przedłużone (dalej “Jednorazowe przedłużenie”) przez Serwis OTOMOTO o dodatkowe 15 dni liczonych od dnia upływu emisji danego ogłoszenia. Jednorazowe przedłużenie zostanie aktywowane przez Spółkę automatycznie.


4. Akcja nie obejmuje wybranych przez Użytkownika Usług Promowania Ogłoszeń oraz Usług Automatycznych Podbić.

§ 3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@otomoto.pl lub listem poleconym na adres: Grupa OLX sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników Serwisu OTOMOTO przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

2. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu OTOMOTO dla Klientów Indywidualnych.