Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

1.03.2020 - Akcja promocyjna "Podwójne doładowanie".

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Podwójne doładowanie”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej „Podwójne doładowanie” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421 REGON: 36211796000000 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł (dalej: „Spółka”), będąca operatorem serwisu ogłoszeniowego otomoto.pl dostępnego pod adresem internetowym www.otomoto.pl (dalej: „OTOMOTO”).

2. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 01.03.2020 r. od godz. 00:01 do dnia 31.03.2020 r. do godz. 23:59.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich użytkowników serwisu OTOMOTO (dalej „Użytkownik”):
a. których suma kwot przeznaczonych na promowania lub doładowania e - wallet w ostatnich 3 miesiącach tj. (grudzień, styczeń, luty) nie była wyższa niż 50 zł;
b. Użytkowników – Klientów Biznesowych, którzy wystawiają ogłoszenia w kategoriach: ciężarowe, budowlane, przyczepy, rolnicze.

2. W ramach Akcji promocyjnej, Użytkownik, który spełnił warunki uczestnictwa wskazane w ust. 1 powyżej, otrzyma zniżkę (dalej „Zniżka”), która będzie równowartością kwoty, wpłaconej na e - wallet lub kwoty, którą przeznaczył na zakup promowania ogłoszenia (dalej „Doładowanie”). Minimalna kwota Doładowania wynosić powinna 50 zł a maksymalnie 1000 zł.

3. Zniżka zostanie przypisana do Konta danego Użytkownika OTOMOTO po uprzednim kontakcie z opiekunem (bezpośrednim, telefonicznym lub w formie wiadomości e-mail). Zniżkę Użytkownik może wykorzystać na zakup usług promowania w serwisie OTOMOTO.

4. Skorzystanie Użytkownika OTOMOTO ze zniżki uzyskanej w ramach Akcji promocyjnej jest możliwe w ciągu 30 dni od jej przyznania zgodnie z pkt. 3 powyżej i nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5. Przeniesienie zniżki na rzecz innych Użytkowników OTOMOTO jest niemożliwe.

6. W Akcji promocyjnej można wziąć udział tylko raz w ramach konta założonego w serwisie OTOMOTO.

§ 3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: pomoc@otomoto.pl.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu do chwili zakończenia Akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników Serwisu OTOMOTO przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

2. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu OTOMOTO.