Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

16.10.2019 - zmiana Regulaminu dla Klientów Biznesowych oraz Indywidualnych.

Co nowego?

Dnia 16.10.2019 wejdzie w życie nowy Regulamin dla Klientów Biznesowych oraz Indywidulanych serwisu OTOMOTO.

Zmiana dotyczą niektórych zasad i definicji.

W Regulaminie dla Klientów Biznesowych:

 • dodana zostaje nowa definicja:

Art. 2.18: Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Przedmiotu Ogłoszenia lub (2) Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu Ogłoszenia niż ten, którego dotyczyło pierwotnie. 

 • nowe brzmienie otrzymuje: Art 3:
 1. Ogłoszenie pochodzi od Dealera, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” osobowy itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO jest uzależniony od wybranego przez Dealera Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 15 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z motoryzacją.
 3. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Dealera w formularzu, wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia. W Serwisie OTOMOTO emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Grupa OLX jest uprawniona do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.
 4. Treści Dealera w postaci zdjęć dodanych przez Dealera do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Dealera zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Dealera.
 5. Dealer ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu youtube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu opisu Przedmiotu Ogłoszenia. Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
 6. Dealer jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Grupy OLX oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 7. Dealer upoważnia Grupę OLX, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
 8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OTOMOTO materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy OLX i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy OLX oraz Dealerów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OTOMOTO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OTOMOTO, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.
 9. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu OTOMOTO, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu OTOMOTO, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Grupy OLX.

Regulamin obowiązujący do 15.10.2019r. znajdziesz tutaj.

W Regulaminie dla Klientów Indywidualnych:

 • dodane zostają nowe definicje:

Art. 2.12:  Konsument — Ogłoszeniodawca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie OTOMOTO czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 2.13: Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Przedmiotu Ogłoszenia lub (2) Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu Ogłoszenia niż ten, którego dotyczyło pierwotnie.

 • nową treść otrzymują następujące punkty: 

Art. 3.4: Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zmiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia. W Serwisie OTOMOTO emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Grupa OLX jest uprawniona do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.

Art. 3.8: Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO wynosi maksymalnie 15 albo 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia. Czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.

Art. 4.2: Zasady odstąpienia od umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia przez Konsumenta, zawiera załącznik nr 5 do Regulaminu.

Art. 4.3: Grupa OLX ma prawo weryfikacji statusu Ogłoszeniodawcy oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Ogłoszenia związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową Ogłoszeniodawcy. Grupa OLX uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Ogłoszeń (większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez Konsumentów) oraz ich treść. Ogłoszeniodawca, któremu odmówiono statusu Konsumenta ma prawo złożenia wyjaśnień i dokumentów. Na ich bazie Grupa OLX podejmuje finalną decyzję w tej sprawie.

Art. 14.5: Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Regulamin obowiązujący do 15.10.2019r. znajdziesz tutaj.