Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Regulamin dla Klientów indywidualnych obowiązujący od 14.02-15.10.2019

 

Postanowienia wstępne

  1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę OLX na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu OTOMOTO.
  2. Serwis OTOMOTO jest dostępny na stronie internetowej: otomoto.ploraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OTOMOTO jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.
  1. Definicje
   1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
    1. Grupa OLX— Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numerze identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.
    2. Serwis OTOMOTO — prowadzony przez Grupę OLX w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej otomoto.pl, poprzez aplikację mobilną, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy OLX, o których mowa na stronach Serwisu OTOMOTO.
    3. Ogłoszenie— sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie OTOMOTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
    4. Użytkownik— Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu OTOMOTO.
    5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Grupą OLX umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO.
    6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie OTOMOTO na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu OTOMOTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu OTOMOTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email (w przypadku Konta utworzonego niezależnie od Ogłoszenia także hasło). Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
    7. Cennik— zestawienie ustalanych przez Grupę OLX opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO.
    8. Przedmiot Ogłoszenia— pojedynczy pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana albo rolnicza, pojedyncza część samochodowa, motocyklowa albo inna, pojedyncze akcesoria motoryzacyjne, a także inny towar, który zgodnie z decyzją Grupy OLX może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO.
    9. Środki Otomoto –  wirtualna portmonetka przypisywana automatycznie do Konta Ogłoszeniodawcy, umożliwiająca Ogłoszeniodawcy dokonanie przedpłat tytułem korzystania z odpłatnych usług Serwisu OTOMOTO. Przedpłata może zostać dokonana za pośrednictwem  PayU. Szczegółowe informacje na temat przedpłat zawiera Załącznik nr 7 do Regulaminu.
    10. Serwis Olx.pl— prowadzony w języku polskim przez Grupę OLX serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie olx.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy OLX.
    11. Regulamin— niniejszy Regulamin.
   2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu OTOMOTO
    1. Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie OTOMOTO następuje:
     1. Poprzez utworzenie Konta w Serwisie OTOMOTO,
     2. Poprzez dodanie Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO, gdzie Konto utworzone zostaje automatycznie w celu udostępnienia Ogłoszeniodawcy możliwości zarządzania danymi w ramach treści Ogłoszenia.
    2. Ogłoszenie w Serwisie OTOMOTO umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
    3. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
    4. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych.
    5. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” - osobowe itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia.
    6. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych).
    7. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO wynosi 15 i 30 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.
    8. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.
    9. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.
    10. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
    11. Ogłoszeniodawca ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu yotube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia danego Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu Opisu Przedmiotu Ogłoszenia. Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.   
    12. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Grupy OLX oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
    13. Ogłoszeniodawca upoważnia Grupę OLX, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO i  w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
    14. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OTOMOTO materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy OLX i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy OLX oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OTOMOTO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OTOMOTO, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.
    15. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu OTOMOTO, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu OTOMOTO, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Grupy OLX.
   3. Zawarcie umowy
    1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1. poniżej i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez Grupę OLX wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej.
    2. Zasady odstąpienia od umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, który jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawiera załącznik nr 5 do Regulaminu.
   4. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę
    1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie OTOMOTO wymaga:
     1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu OTOMOTO, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu,
     2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) następującymi sposobami:
      1. Przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;
      2. Płatność sms obsługiwaną przez Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 253675, NIP 5272317216, REGON 016750310;
      3. Płatność za pośrednictwem Środków Otomoto zgromadzonych na Koncie Ogłoszeniodawcy.
     3. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1. powyżej, Grupa OLX przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje.
     4. Aktywacja Ogłoszenia następuje:
      1. w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - z chwilą zaksięgowania wpłaty;
      2. w przypadku zapłaty sms – z chwilą przekazania opłaty przez Digital Virgo S.A..;
      3. w przypadku wykorzystania środków za pośrednictwem Środków Otomoto zgromadzonych na Koncie Ogłoszeniodawcy – z chwilą ich zużycia.
     5. Emisja Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO oraz w serwisach partnerskich rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.
     6. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.1. powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 40 zdjęć Przedmiotu Ogłoszenia (w formacie określonym na stronie Serwisu OTOMOTO).
     7. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie OTOMOTO, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 15 lub 30 dni wraz z wyborem sposobu jego aktywacji.
     8. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 15 lub 30 dni wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej, i następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia emisji Ogłoszenia, skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.
    2. Promowanie Ogłoszeń
     1. Ogłoszeniodawca może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie OTOMOTO jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
     2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa w punktach 1.1 - 1.4 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych przez Ogłoszeniodawcę. Wybranie promowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, o czasie trwania dłuższym, niż czas emisji Ogłoszenia, powoduje automatycznie przedłużenie jego emisji na kolejne 15 lub 30 dni i naliczenie opłaty za emisję Ogłoszenia, zgodnej z Załącznikiem nr 1Cennik dla Ogłoszeniodawców.
     3. Usługi, o których mowa w punkcie 1.5 - 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń,odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym możliwa jest wielokrotna ich aktywacja w ciągu danego okresu emisji Ogłoszenia.
     4. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu.
    3. Zasady odpowiedzialności
     1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Grupa OLX, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może: uzależnić korzystanie z serwisu OTOMOTO od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z zobowiązań względem Grupy OLX w tym w szczególności wykazania realizacji zaległych płatności, udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia lub funkcjonalność Konta Ogłoszeniodawcy w zakresie dostępu do poszczególnych usług w ramach Serwisu OTOMOTO, uzależnić rejestrację Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie OTOMOTO od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Grupy OLX.
     2. Grupa OLX umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
     3. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
     4. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. umieszczenie Ogłoszenia zawierającego informacje o zamiarze zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) Przedmiotu Ogłoszenia albo istotne zaniżenie wartości Przedmiotu Ogłoszenia, wystawienia Ogłoszenia dotyczące więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd, jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące Grupie OLX lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż OTOMOTO, wprowadzające w błąd.  Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń spalonych pojazdów, Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Przedmiotu Ogłoszenia oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Grupę OLX działań określonych w pkt. 7.1. powyżej.
     5. Grupa OLX nie odpowiada ponadto za:
      1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
      2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
      3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
      4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Grupy OLX,
      5. działanie siły wyższej.
     6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu OTOMOTO stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy OLX lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
    4. Opłaty
     1. Usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1.
     2. Ogłoszeniodawca może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu OTOMOTO, na zasadach określonych w Załączniku nr 7.
    5. Prywatność i Poufność
     1. Grupa OLX zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
     2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
     3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu OTOMOTO umowach.
    6. Postępowanie reklamacyjne
     1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę OLX usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu OTOMOTO.
     2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie OLX za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@otomoto.pl lub listem poleconym na adres Grupa OLX z dopiskiem „Serwis OtoMoto.pl”.
     3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
     4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
     5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa OLX niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
     6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Grupę OLX.
    7. Dezaktywacja Ogłoszeń
     1. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1., Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu.
     2. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.
     3. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji (15 lub 30 dni), nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.
    8. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
     1. Świadczenie usług w ramach Serwisu OTOMOTO  ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Grupa OLX lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl.
     2. Grupa OLX zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
     3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy OLX, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie OTOMOTO bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Grupy OLX.
    9. Zmiany Regulaminu
     1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Grupę OLX. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Grupa OLX poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO oraz drogą elektroniczną.
     2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
     3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Grupą OLX, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.
    10. Postanowienia końcowe
     1. W ramach usług dostępnych w serwisie OTOMOTO, Ogłoszeniodawca zleca Grupie OLX publikowanie ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do Grupy OLX lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie Grupa OLX, może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy serwisu OTOMOTO, celem zabezpieczenie przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
     2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
     3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Grupą OLX, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
     4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu OTOMOTO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
     5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
     6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki

 • Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców
 • Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń
 • Załącznik nr 3 Usługa Pakietów Automatycznych Podbić
 • Załącznik nr 4 Polityka prywatności
 • Załącznik nr 5 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 • Załącznik nr 6 Faktury w wersji elektronicznej
 • Załącznik nr 7 Środki na OTOMOTO

 

Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców

Specyfikacja pakietów dla kategorii: Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy

Cennik dotyczy kategorii Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy  

Pakiet

15 dni 30 dni 30 dni+

Eksport do OLX

Brak Darmowy Darmowy
Automatyczne podbicia Brak 2x 4x
Podświetlenie na liście wyników OTOMOTO Brak Brak 7 dni
Wyróżnienie na górze listy wyników OTOMOTO Brak Brak 7 dni


Cennik dla kategorii: Osobowe - płatność przelewem (Payu)

Pakiet

15 dni

30 dni 30 dni+
Przedział cenowy do 5000 zł 32,99 zł 49,99 zł 74,99 zł
Przedział cenowy 5000,01-15000 zł 34,99 zł 51,99 zł 74,99 zł
Przedział cenowy 15000,01-25000 zł 36,99 zł 53,99 zł 79,99 zł
Przedział cenowy powyżej 25000 zł 38,99 zł 55,99 zł 79,99 zł

 

Cennik dla kategorii: Osobowe - płatność SMS 

Pakiet

15 dni

30 dni 30 dni+
Przedział cenowy do 5000 zł 54,12 zł 86,10 zł 123 zł
Przedział cenowy 5000,01-15000 zł 54,12 zł 86,10 zł 123 zł
Przedział cenowy 15000,01-25000 zł 61,50 zł 92,25 zł 137,76 zł
Przedział cenowy powyżej 25000 zł 61,50 zł  92,25 zł 137,76 zł

 

Cennik dla kategorii: Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy

Cennik dotyczy kategorii Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy  

Pakiet

15 dni 30 dni 30 dni+

Eksport do OLX

Brak Darmowy Darmowy
Automatyczne podbicia Brak 2x 4x
Podświetlenie na liście wyników OTOMOTO Brak Brak 7 dni
Wyróżnienie na górze listy wyników OTOMOTO Brak Brak 7 dni
Cena pakietu 32,99 zł 49,99 zł 74,99 zł
Cena pakietu przy płatności SMS 54,12 zł 86,10 zł 123 zł

 

Cennik dla kategorii: Motocykle

Cennik dotyczy kategorii Motocykle    
Pakiet 30 dni 30+ dni 45 dni
Eksport do OLX Brak Darmowy Darmowy

Automatyczne podbicia

0 2x 4x
Podświetlenie na liście wyników OTOMOTO Brak Brak 5 dni
Wyróżnienie na górze listy wyników OTOMOTO Brak Brak 7 dni
Cena pakietu 19,99 zł 29,99 zł 59,99 zł
Cena pakietu przy płatności SMS 39,36 zł 49,20 zł 98,40 zł

 

Cennik dla kategorii Części:

Cennil dotyczy kategorii Części    
Czas trwania 30 dni 30+ dni 45 dni
Eksport ogłsozenia do OLX Brak Darmowy Darmowy
Automatyczne podbicie Brak 2x 4x
Podświetlenie na liście wyników OTOMOTO Brak Brak 1 dzień
Cena pakietu 3,99 zł 5,99 zł 9,99 zł
Cena przy płatności SMS 7,38 zł 9,84 zł 17,22 zł
 

Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. „Serwis OTOMOTO umożliwia Ogłoszeniodawcy skorzystanie z następujących, dodatkowo płatnych Usług Promowania Ogłoszeń: podświetlenia na liście, wyróżnienie na górze listy wyników, promowanie na początku listy, promowanie na stronie głównej, oferta Dnia na stronie głównej, publikacja ogłoszenia w OLX, Podbicie, promowanie ogłoszeń w OLX.
 2. Pojedyncza aktywacja każdej z usług opisanych w punkcie 1. powyżej dotyczy jednego, wybranego przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia.
 3. Usługa Podświetlenie na liście powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania z użyciem tła o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.
 4. Usługa Promowanie na Wyróżnienie na górze listy wyników powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest  na liście wyników wyszukiwania przed wszystkimi innymi Ogłoszeniami, które nie są promowane w ten sposób. Usługa widoczna wyłącznie dla Użytkowników przeglądających listę wyników wyszukiwania wg wyboru sortowania domyślnego „od najnowszych”. Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania w każdym momencie może samodzielnie zmienić kryterium sortowania listy. Ogłoszenia z aktywną usługą Promowania na początku listy są dodatkowe oznaczone niebieskim paskiem "Wyróżnione".
 5. Usługa Promowanie na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na stronie głównej Serwisu OTOMOTO, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 6. Usługa Oferta Dnia na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na 1 dzień, na stronie głównej Serwisu OTOMOTO w boksie Oferta Dnia, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 7. Usługa Publikacja ogłoszenia w OLX powoduje, że objęte nią Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie Olx.pl.
 8. Usługa Promowanie ogłoszeń w OLX umożliwia Użytkownikowi odpłatne promowania w Serwisie Olx objętych nią Ogłoszeń. Aktualnie dostępne sposoby promowania Ogłoszeń w Serwisie OLX oraz ich cena określone są w poniższym cenniku.
 9. Usługa Podbicie powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania na takiej samej pozycji, na jakiej byłoby wyświetlane w chwili dodania Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO w standardowym trybie, przy czym Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania Ogłoszeń może następnie samodzielnie zmienić kryterium wyświetlania przedmiotowej listy.
 10. Treść Ogłoszenia prezentowanego w serwisach, o których mowa w punkcie 14.1. Regulaminu, powinna być zgodna z zasadami wyrażonymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach.
 11. W celu skorzystania z oferowanych Usług Promowania Ogłoszeń, Ogłoszeniodawca samodzielnie dokonuje aktywacji w Serwisie OTOMOTO wybranych przez siebie usług.

 

Dodatkowe wyróżnienia w OTOMOTO dla wszystkich kategorii z wyłączeniem Części :

Wyróżnienia w OTOMOTO dotyczące kategorii Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy i Motocykle
Czas trwania emisji 1 dzień 3 dni 5 dni 7 dni 15 dni
Wyróżnienie na górze listy wyników Brak 15,99 zł 24,99 zł 33,99 zł 61,50 zł
Wyświetlenie na stronie głównej Brak 31,99 zł 49,99 zł 67,99 zł 121,77 zł
Wyświetlanie na stronie głównej jako oferta dnia  49,00 zł 119,97 zł 199,95 zł Brak Brak

 

Dostępne wyróżnienia w OTOMOTO dla kategorii Części :

Wyróżnienie na górze listy wyników Otomoto 3 dni 5 dni 7 dni 15 dni 30 dni
Cena 4,99 zł 6,99 zł 8,99 zł 14,99 zł 24,99 zł
Cena przy płatności SMS     14,76 zł 24,60 zł 40,59 zł
Eksport do OLX     brak brak 2,49zł
Eksport do OLX przy płatności SMS     brak brak 4,92zł
 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Osobowe:

Dotyczy kategorii Osobowe
Rodzaj wyróżnienia w OLX Czas trwania usługi/ilość podbić Cena
Strona główna 7 dni 50,40 zł
Odświeżenie (podbicie) 7 podbić 54,60 zł
Odświeżenie (podbicie) 1 podbicie 9,10 zł
Umieszczenie na górze listy 3 dni 11,99 zł
Umieszczenie na górze listy 7 dni 14,99 zł
Umieszczenie na górze listy 30 dni 25,00 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Dostawcze i Ciężarowe:

Dotyczy kategorii Dostawcze i Ciężarowe
Rodzaj wyróżnienia w OLX Czas trwania usługi/ilość podbić Cena
Strona główna 7 dni 57,60 zł
Odświeżenie (podbicie) 7 podbić 62,40 zł
Odświeżenie (podbicie) 1 podbicie 10,40 zł
Umieszczenie na górze listy 3 dni 7,99 zł
Umieszczenie na górze listy 7 dni 9,99 zł
Umieszczenie na górze listy 30 dni 19,99 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Motocykle:

Dotyczy kategorii Motocykle
Rodzaj wyróżnienia w OLX Czas trwania usługi/ilość podbić Cena
Strona główna 7 dni 43,20 zł
Odświeżenie (podbicie) 7 podbić 46,80 zł
Odświeżenie (podbicie) 1 podbicie 7,80 zł
Umieszczenie na górze listy 3 dni 7,99 zł
Umieszczenie na górze listy 7 dni 9,99 zł
Umieszczenie na górze listy 30 dni 24,99 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Budowlane:

Dotyczy kategorii Budowlane
Rodzaj wyróżnienia w OLX Czas trwania usługi/ilość podbić Cena
Strona główna 7 dni 43,20 zł
Odświeżenie (podbicie) 7 podbić 46,80 zł
Odświeżenie (podbicie) 1 podbicie 7,80 zł
Umieszczenie na górze listy 3 dni 10,39 zł
Umieszczenie na górze listy 7 dni 12,99 zł
Umieszczenie na górze listy 30 dni 24,99 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Rolnicze:

Dotyczy kategorii Rolnicze
Rodzaj wyróżnienia w OLX Czas trwania usługi/ilość podbić Cena
Strona główna 7 dni 28,08 zł
Odświeżenie (podbicie) 7 podbić 23,40 zł
Odświeżenie (podbicie) 1 podbicie 3,90 zł
Umieszczenie na górze listy 3 dni 9,35 zł
Umieszczenie na górze listy 7 dni 11,69 zł
Umieszczenie na górze listy 30 dni 25,99 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Przyczepy:

Dotyczy kategorii Przyczepy
Rodzaj wyróżnienia w OLX Czas trwania usługi/ilość podbić Cena
Strona główna 7 dni 37,44 zł
Odświeżenie (podbicie) 7 podbić 31,20 zł
Odświeżenie (podbicie) 1 podbicie 5,20 zł
Umieszczenie na górze listy 3 dni 7,27 zł
Umieszczenie na górze listy 7 dni 9,09 zł
Umieszczenie na górze listy 30 dni 25,99 zł

 

Dostępne wyróżnienia w OLX dla kategorii Części:

Dotyczy kategorii Części
Rodzaj wyróżnienia w OLX Czas trwania usługi/ilość podbić Cena
Strona główna 7 dni 28,00 zł
Odświeżenie (podbicie) 7 podbić 24,00 zł
Odświeżenie (podbicie) 1 podbicie 4,00 zł
Umieszczenie na górze listy 3 dni 5,00 zł 
Umieszczenie na górze listy 7 dni 7,00 zł
Umieszczenie na górze listy 30 dni 15,00 zł

  

Załącznik nr 3 Usługa Pakietów Automatycznych Podbić

 1. Usługa Pakietów Automatycznych Podbić umożliwia wybór jednego z trzech dostępnych pakietów: pakiet 3 podbić, pakiet 5 podbić, pakiet 7 podbić.
 2. Ogłoszeniodawca ma możliwość aktywowania pakietu tylko i wyłącznie dla konkretnego Ogłoszenia, a nie konta Ogłoszeniodawcy.
 3. Zakup przez Ogłoszeniodawcę wybranego Pakietu Automatycznego Podbicia dla Ogłoszenia o konkretnej godzinie, skutkuje Podbiciem każdego kolejnego dnia o tej samej godzinie, w której nastąpił zakup Pakietu Automatycznego Podbicie, przy czym pierwsze podbicie następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez Grupę OLX.
 4. Wysokość opłat za pakiety Automatycznych Podbić:

 

Pakiety podbić w OTOMOTO dla wszystkich kategorii z wyłączeniem Części:

Podbicia dla wszystkich kategorii z wyjątkiem Części

Jednorazowe podbicie 

 Pakiet

3 podbić

Pakiet

5 podbić

Pakiet

7 podbić

Cena 9 zł 24,99 zł 39 zł 55 zł
Cena przy płatności SMS

14,76 zł

40,59 zł

66,42 zł 92,25 zł

 

Pakiety podbić w OTOMOTO dla kategorii Części:

Podbicia dla kategorii  Części

Jednorazowe podbicie 

 Pakiet

3 podbić

Pakiet

5 podbić

Pakiet

7 podbić

Cena 2,49 zł 6,99 zł 10,99 zł 13,99 zł
Cena przy płatności SMS

4,92 zł

12,30 zł

19,68 zł 24,60 zł


Załącznik nr 4 Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji 12 grudnia 2018 roku. Poprzednią wersję naszej Polityki Prywatności znajdziesz tutaj .

 

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

 

1.   Kim jesteśmy?

 

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest OLX Global B.V. z siedzibą w Hoofddorp, adres: 105 Taurusavenue, 2132 LS Hoofddorp. OLX Global B.V. jest spółką dominującą względem innych podmiotów z grupy OLX, które świadczą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem, (zwane dalej łącznie „OLX”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z grupy OLX, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych.

Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest:

Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.

Grupa OLX Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7792433421, REGON: 362117960.

Stosowane dane kontaktowe przedstawione są w sekcji 13.

 

2.   Jakie dane zbieramy na Twój temat?

 

2.1.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta OtoMoto.

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego.

W przypadku korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w celach weryfikacyjnych, możemy zażądać od Ciebie podania dodatkowych danych takich jak np. numer telefonu komórkowego (np. gdy wystawiasz po raz pierwszy ogłoszenie w płatnej kategorii lub gdy w naszym Serwisie wprowadziliśmy ograniczenia liczby bezpłatnych ogłoszeń). W tych sytuacjach brak podania dodatkowych danych, o które Cię poprosimy uniemożliwi Ci korzystanie z tych funkcjonalności Serwisu.

W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją (np. kopia dowodu nadania przesyłki). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

 

2.1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

 • Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem OtoMoto.

Informacje o lokalizacji

 • W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.

Dane dotyczące logowania

 • Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

 • Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Cookies

 • Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

 

2.1.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

i. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.

ii. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

iii. Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

 

3.    Czy pozyskujemy dane od dzieci?

 

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

 

4.    Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.
 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

 

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

 

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora email, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres email w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika naszego Serwisu i zapewnienia Ci dostępu do Serwisu.

Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również do świadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem.

Wykorzystujemy Twój adres email i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

 

4.2 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu

 

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu użytkowników OtoMoto, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
 • wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody zakupów, możemy wyświetlać listy ogłoszeń z Twojego sąsiedztwa;
 • mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator email i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

 W celu umożliwienia Ci korzystania z coraz wygodniejszego Serwisu oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem naszych usług. W celu opracowania nowych rozwiązań takich jak np. system skutecznych rekomendacji ogłoszeń pracy możemy prowadzić różnego rodzaju testy i badania. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju naszego Serwisu. W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych usług, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

4.3 Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

 

i. Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).

ii. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

 

5.    W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

 

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

 

6.    Twoje prawa

 

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego konta OLX. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia konta OLX i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta OLX. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta OLX. Dokładamy również starań, aby odpowiednie funkcjonalności były również dostępne w naszych pozostałych usługach.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 13.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 

7.    Komunikacja i Marketing

 

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS, zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta OtoMoto. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

 • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
 • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub
 • zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.

 

8.    Komu udostępniamy Twoje dane?

 

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym spółkom z grupy OLX, w tym spółkom z siedzibą poza obszarem EOG, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach grupy OLX, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 9 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze Amazon Web Services i Microsoft Azure. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu OtoMoto. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.

 

9.    Przekazywanie danych do państw trzecich

 

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Możesz uzyskać kopię jednego z powyższych zastosowanych zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.

 

10.  Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

 

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków orz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem OtoMoto przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe przetwarzane w ramach ogłoszeń są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia ogłoszenia.

Wiadomości przesyłane w ramach Serwisu są przechowywane przez okres 120 dni.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Inni Użytkownicy: W sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą. Ponadto, w przypadku korzystania z systemu wiadomości w ramach Serwisu udostępniamy Twoje dane związane z korespondencją oraz nazwę Użytkownika poprzedzającą domenę adresu pocztowego (np. @gmail.com) wykorzystanego do założenia Konta Otomoto.

11.  Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

 

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 

12.  Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

 

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

 

13.  Kontakt

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w „Moje OTOMOTO” albo skontaktuj się z naszym Działem Prywatności wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

 • wysłać list na nasz adres:

Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

 

14. Organy Nadzorcze

 

Naszym Wiodącym Organem Nadzorczym jest Berliński Komisarz ds. Ochrony danych osobowych: “Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219, Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage), 10969 Berlin, Germany

 

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Stawki 2, 00-193 Warszawa”

 

Załącznik nr 5 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

   • Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Grupą OLX w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu powinien przesłać do Grupy OLX jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail pomoc@otomoto.pl lub listownie na adres siedziby Grupy OLX. Konsument może też skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy wskazanego poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed ww. terminem.
   • W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Grupa OLX zwróci konsumentowi wszelkie dokonane płatności. Jeżeli jednak konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Grupa OLX otrzymała oświadczenie o odstąpieniu.
   • Prawo do odstąpienia nie przysługuje, w przypadku gdy Grupa OLX wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

 

Załącznik nr 6 Faktury w wersji elektronicznej

  1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika "Wystaw fakturę" dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce "Płatności do faktury".
  2. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: "Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie".
  3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
  4. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
  5. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
  6. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
   1. edycję treści dokumentu,
   2. komentowanie,
   3. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
   4. montaż dokumentu,
   5. kopiowanie zawartości dokumentu,
   6. wydzielanie stron.
  7. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
  8. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
  9. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce "Płatności do faktury". Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
  10. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.

 

Załącznik nr 7 Środki na OTOMOTO

 1. W ramach Serwisu OTOMOTO Ogłoszeniodawcy mają możliwość dokonania przedpłat tytułem korzystania z odpłatnych usług w Serwisie OTOMOTO, na zasadach określonych w niniejszym Załączniku.
 2. Wszystkie środki wpłacane przez Ogłoszeniodawcę tytułem przedpłaty na korzystanie z usług Serwisu OTOMOTO są automatycznie zamieniane na punkty. Punkty stają się środkiem płatniczym za usługi Serwisu OTMOTO, w taki sposób, że 1 punktowi odpowiada wartość 1 PLN.
 3. Punkty gromadzone są na prowadzonym przez Grupę OLX Koncie Ogłoszeniodawcy i są dostępne jako metoda płatności, podczas dokonywania zamawiania usług w ramach Serwisu OTOMOTO.
 4. Punkty nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu OTOMOTO stanowią inaczej.
 5. Kwota jednorazowo dokonanej przedpłaty wynosi nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) i nie więcej niż 3000 (trzy tysiące) PLN. Dokumentem potwierdzającym dokonanie przedpłaty jest nota księgowa, którą Ogłoszeniodawca może pobrać po zalogowaniu do Serwisu OTOMOTO.
 6. W przypadku dokonania przedpłaty tytułem korzystania z usług OTOMOTO Ogłoszeniodawca może uzyskać bonus w postaci dodatkowych punktów na zasadach określonych w pkt 7.
 7. Wysokość bonusu jest ustalana jako określona część przedpłaty i każdorazowo zależy od wysokości wpłaty według poniższej tabeli:

 

Wysokość wpłaty

Wysokość bonusu

50 - 149 PLN

brak

150 - 299 PLN

5% wpłaconej kwoty

300 - 499 PLN

10% wpłaconej kwoty

500 - 3000 PLN

15% wpłaconej kwoty

 

 1. Punkty wygasają jeśli Ogłoszeniodawca nie wykorzysta ich w terminie 60 dni od dnia dokonania ostatniej przedpłaty, co oznacza, że każda przedpłata dokonywana przez Ogłoszeniodawcę przedłuża okres ważności punktów o 60 dni.
 2. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu niezgodności z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrot poniesionych opłat za usługi, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu oraz punktach 1.1-4 Załącznika nr 2. Zwrot następuje w postaci zasilenia konta Ogłoszeniodawcy punktami w wysokości opłaty proporcjonalnie obniżonej o czas wykonywania usługi.
 3. Zasilenie konta Ogłoszeniodawcy punktami, o których mowa w punkcie 9, nie zmienia terminu ważności punktów zgromadzonych na koncie, z zastrzeżeniem, że punkty zgromadzone na koncie Ogłoszeniodawcy nie mogą wygasnąć przed upływem 30 dni od daty zasilenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.