Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

25.09.2019 - Przedłużenie promocji "VAS promo" - Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „VAS promo” zwany dalej „Regulaminem”

1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61 – 872 Poznań) przy ulicy Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792433421, REGON: 362117960, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł, zwana dalej „Spółką” lub „Organizatorem” lub „Grupa OLX”.
2. Regulamin określa zasady akcji „VAS Promo”, zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”.
3. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Dealer – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszeń, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (np. plac z pojazdami samochodowymi znajdujący się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Przedmioty Ogłoszeń jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie dla Klientów Biznesowych zawarł z Grupą OLX
umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO;
b) Konto Dealera – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie OTOMOTO na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu OTOMOTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu OTOMOTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny adres e-mail (login) i hasło. Konto Dealera może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail;
c) Konto Ogłoszeniodawcy – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie OTOMOTO na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu OTOMOTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu OTOMOTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email (w przypadku Konta utworzonego niezależnie od Ogłoszenia
także hasło). Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail;
d) Ogłoszenie Dealera – sporządzone przez Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży
Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie
OTOMOTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie dla Klientów Biznesowych;
e) Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy – sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie OTOMOTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie dla Klientów Indywidualnych;
f) Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie
Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie dla Klientów Indywidualnych zawarli z Grupą OLX umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO;
g) Regulamin dla Klientów Indywidualnych – Regulamin dla Klientów Indywidualnych w ramach Serwisu OTOMOTO;
h) Regulamin dla Klientów Biznesowych – Regulamin dla Klientów Biznesowych w ramach Serwisu OTOMOTO;
i) Serwis OTOMOTO – prowadzony przez Grupę OLX w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej otomoto.pl, poprzez aplikację mobilną, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy OLX, o których mowa na stronach Serwisu OTOMOTO.
4. O ile inaczej nie wskazano, pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im, odpowiednio, w Regulaminie dla Klientów Biznesowych oraz w Regulaminie dla Klientów Indywidualnych.
5. Promocja dotyczy usług dodatkowych do Ogłoszeń Dealera lub Ogłoszeń Ogłoszeniodawcy w kategorii „Części”, publikowanych (zamieszczanych) w ramach prowadzonego przez Spółkę Serwisu OTOMOTO, opisanych szczegółowo w załącznikach do Regulaminu dla Klientów Biznesowych i w załącznikach do
Regulaminu dla Klientów Indywidualnych, wskazanych w pkt 8 poniżej. Promocja nie dotyczy usług dodatkowych do Ogłoszeń Dealera lub Ogłoszeń Ogłoszeniodawcy dostępnych w Serwisie OLX, w tym usług, które można nabyć w Serwisie OTOMOTO dotyczących Serwisu OLX.
6. Okresem trwania Promocji jest czas od dnia 25 września 2019 r. roku od godziny 17:00 do dnia 2 października 2019 roku do godziny 16:59, zwany dalej „Okresem trwania Promocji”. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia Okresu trwania Promocji poprzez dokonanie zmiany niniejszego Regulaminu.
7. Promocja jest skierowana do Dealerów oraz do Ogłoszeniodawców, którzy w Okresie trwania Promocji spełnią warunki opisane w pkt 8 poniżej.
8. Jeżeli w Okresie trwania Promocji:
a) Ogłoszeniodawca skorzysta z usługi dodatkowej do Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w kategorii „Części”, objętej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu dla Klientów Indywidualnych (Usługi Promowania Ogłoszeń, dotyczy wyłącznie Usług w Serwisie OTOMOTO) i dokona płatności za taką usługę za pośrednictwem
przelewu online, względnie dokona płatności za pośrednictwem Środków Otomoto zgromadzonych na Koncie Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniodawca otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 75% w stosunku do ceny pojedynczej usługi dodatkowej określonej w przywołanym Załączniku nr 2 do Regulaminu
dla Klientów Indywidualnych w odniesieniu do kategorii „Części” - z zastrzeżeniem, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie;
b) Ogłoszeniodawca skorzysta z usługi dodatkowej do Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w kategorii „Części”, objętej Załącznikiem nr 3 do Regulaminu dla Klientów Indywidualnych (Usługa Pakietów Automatycznych Podbić) i dokona płatności za taką usługę za pośrednictwem przelewu online, względnie dokona płatności
za pośrednictwem Środków Otomoto zgromadzonych na Koncie Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniodawca otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 75% w stosunku do ceny pojedynczej usługi dodatkowej określonej w przywołanym Załączniku nr 3 do Regulaminu dla Klientów Indywidualnych w odniesieniu do kategorii „Części” - z zastrzeżeniem, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie;
c) Dealer skorzysta z usługi dodatkowej do Ogłoszenia Dealera w kategorii „Części”, objętej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu dla Klientów Biznesowych (Usługi Promowania Ogłoszeń, dotyczy wyłącznie Usług w Serwisie OTOMOTO), Dealer otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 75% w stosunku do ceny pojedynczej usługi dodatkowej określonej w przywołanym Załączniku nr 2 do Regulaminu dla Klientów Biznesowych w odniesieniu do kategorii „Części”;
d) Dealer skorzysta z usługi dodatkowej do Ogłoszenia Dealera w kategorii „Części”, objętej Załącznikiem nr 3 do Regulaminu dla Klientów Biznesowych (Usługa Pakietów Automatycznych Podbić), Dealer otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 75% w stosunku do ceny pojedynczej usługi dodatkowej określonej
w tym Załączniku nr 3 do Regulaminu dla Klientów Biznesowych w odniesieniu do kategorii „Części”.
9. Ze względu na ograniczenia techniczne Promocja nie jest adresowana do Ogłoszeniodawców, którzy jako formę zapłaty za usługę dodatkową do Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w kategorii „Części” wybiorą płatność za pośrednictwem SMS. W przypadku wyboru przez takich Ogłoszeniodawców metody płatności za pośrednictwem SMS rabat opisany w pkt 8 powyżej nie zostanie naliczony.
10. Rabaty opisane w pkt 8 niniejszego Regulaminu dla Ogłoszeniodawcy albo dla Dealera zostaną naliczone automatycznie; dodatkowa aktywność Ogłoszeniodawcy albo Dealera w celu skorzystania z Promocji nie będzie wymagana.
11. W Okresie trwania Promocji dla Ogłoszeniodawcy albo dla Dealera, którzy spełnią warunki Promocji opisane w pkt 8 Regulaminu, cena za dodatkową usługę do Ogłoszenia Dealera lub do Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w kategorii „Części” będzie przedstawiana jako cena po rabacie.
12. Czas trwania poszczególnej, dodatkowej usługi do Ogłoszenia Dealera lub do Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w kategorii „Części”, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie ma wpływu na Okres trwania Promocji – rabat zostanie naliczony, o ile usługa dodatkowa do Ogłoszenia Dealera lub do Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy wskazana w tych załącznikach do Regulaminów wskazanych w pkt 8 powyżej, zostanie aktywowana (poprzez dokonanie płatności) w Okresie trwania Promocji w sposób wskazany w pkt 8 powyżej.
13. W Okresie trwania Promocji możliwe jest wielokrotne skorzystanie przez tego samego Ogłoszeniodawcę albo Dealera z Promocji w odniesieniu do wielu Ogłoszeń Ogłoszeniodawcy lub Ogłoszeń Dealera.
14. Rozpoczęcie procedury zakupu usługi dodatkowej lub usług dodatkowych do Ogłoszenia Dealera lub Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy w kategorii „Części” opisanych szczegółowo w załącznikach do Regulaminu dla Klientów Biznesowych i w załącznikach do Regulaminu dla Klientów Indywidualnych wskazanych w pkt 8, w Okresie trwania Promocji, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: czesci@otomoto.pl lub listem poleconym na adres: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61 – 872 Poznań z dopiskiem „VAS Promo” w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
16. Reklamacja powinna zawierać, odpowiednio, dane Dealera lub Ogłoszeniodawcy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia Dealera lub Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia Dealera względnie Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy, a także okoliczności uzasadniające reklamację w związku z Akcją.
17.Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
18. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Organizator niezwłocznie zwróci się do Dealera lub do Ogłoszeniodawcy o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
19. O rozstrzygnięciu reklamacji, odpowiednio, Dealer lub Ogłoszeniodawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Organizatora.

20. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Akcji,
z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Ogłoszeniodawców albo Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie: https://pomoc.otomoto.pl/hc/pl/sections/201053037-Komunikaty.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dla Klientów Indywidualnych albo postanowienia Regulaminu dla Klientów Biznesowych oraz przepisy prawa polskiego.
22. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Promocją znajdują się, odpowiednio, w Polityce Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu dla Klientów Indywidualnych oraz w Polityce Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu dla Klientów Biznesowych.