Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

18.07.2018 - Sprzedaż pojazdów obywatelowi ukraińskiemu - przydatne informacje

(Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej, każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, zatem koniecznym jest zasięgnięcie indywidualnej porady specjalistów z dziedziny prawa i podatków.)

 

Zawarcie umowy i jej realizacja

Umowa sprzedaży pojazdu pomiędzy Polakiem, a Ukraińcem nie różni się szczególnie od sprzedaży między obywatelami naszego kraju. Koniecznym jest precyzyjne określenie stron umowy. W przypadku kupca z Ukrainy warto uzyskać jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zamieszkania
oraz numer paszportu, potwierdzając powyższe okazanymi przez niego dokumentami. Na Ukrainie nie istnieje odpowiednik polskiego numeru PESEL, zatem takiej danej identyfikacyjnej nie otrzymamy.

Ponadto umowa powinna zawierać pozostałe typowe elementy:

- dane identyfikujące pojazd – markę, model, datę produkcji, numer rejestracyjny, numer silnika, przebieg, ewentualnie kolor nadwozia,

- cenę,

- sposób zapłaty,

- datę i sposób wydania pojazdu,

- oświadczenie o wydaniu odpowiednich dokumentów dot. pojazdu – dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, polisy OC, ilości kompletów kluczyków do auta;

W chwili podpisania umowy, wydania pojazdu i zapłaty za pojazd nasza odpowiedzialność się kończy. Wszelkie obowiązki podatkowe i związane z cłem leżą po stronie nabywcy ukraińskiego, ma on też obowiązek samodzielnie zarejestrować auto już w swoim kraju.

ALE ponieważ nadal w dowodzie rejestracyjnym figurujemy jako właściciel, częstą praktyką jest również udzielenie upoważnienia nabywcy pojazdu na korzystanie z niego w formie aktu notarialnego, co pozwoli mu na bezproblemowy wjazd na terytorium Ukrainy.

 

Dalsze kroki

Istotnym elementem zabezpieczenia naszych interesów jako sprzedawcy jest niezwłoczne udanie się do swojego właściwego miejscowo wydziału komunikacji i zgłoszenie tam faktu sprzedaży samochodu.
Z decyzją o wyrejestrowaniu pojazdu należy udać się również do ubezpieczalni i zgłosić fakt zbycia auta. Po pierwsze w ten sposób unikniemy ewentualnych konsekwencji spowodowania wypadku przez kupca ukraińskiego, a po drugie odzyskamy część zapłaconej polisy OC. Gdyby teoretycznie Ukrainiec nie dokonał rejestracji samochodu na siebie i w tym czasie doszłoby do jakiejś kolizji lub wykroczenia drogowego, to zgłoszona przez nas w odpowiednim urzędzie sprzedaż pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji tych wydarzeń.

Alternatywa

Mając jednak na względzie potencjalne ryzyko wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń losowych
w okresie między momentem wydania pojazdu nowemu właścicielowi, a chwilą zgłoszenia faktu sprzedaży w wydziale komunikacji, możliwym jest również drugi -  bezpieczniejszy wariant przekazania samochodu, który jednak będzie wymagał od nas nieco więcej zachodu.

Możemy mianowicie zaraz po przeprowadzeniu transakcji udać się do wydziału komunikacji wraz
z ukraińskim kupcem. Tam składamy wniosek o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych. Jednocześnie oddajemy dotychczasowe tablice. W samym wniosku, jako cel wydania tablic tymczasowych, podajemy sprzedaż i wywóz samochodu poza granice kraju. Wraz z nowymi tablicami niezbędne będzie jeszcze wykupienie krótkoterminowego ubezpieczenia zabezpieczającego nas w tym przejściowym okresie, którego koszt nie powinien przekroczyć kwoty 100 zł. Sprzedaż samochodu
na Ukrainę według tego modelu, pomimo dodatkowych wydatków i konieczności umówienia się
z ukraińskim kontrahentem w wydziale komunikacji, jest dużo bezpieczniejsza. Auto posiadające nowe tablice nie będzie już w żaden oficjalny czy formalny sposób powiązane z naszą osobą.

 

Podatki, podatki…

W zakresie rozliczenia wszelkich obciążeń fiskalnych, należy zwrócić uwagę przy powyższych transakcjach na kilka aspektów, w zależności od podmiotu zbywającego pojazd.

Jeżeli sprzedawcą jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, sprzedaż samochodu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, nie powoduje konieczności rozliczenia PIT. Jednakże, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem wskazanego powyżej okresu, podatnik powinien rozliczyć przychody i koszty z tego tytułu. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż. W tym samym terminie płatny jest ewentualny podatek, który może wystąpić
w przypadku, gdy na sprzedaży zostanie osiągnięty dochód (przychód ze sprzedaży przekroczy koszty nabycia powiększone o nakłady poniesione w trakcie posiadania rzeczy). Dochód w zeznaniu rocznym opodatkowany jest na zasadach ogólnych według skali (stawki 18% i 32%). Sprzedaż samochodu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu VAT, zasada ta działa zarówno przy sprzedaży krajowej jak i w ramach dostawy na Ukrainę.

Jeżeli pojazd sprzedawany jest przez osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorcę) i przedmiot ten stanowi składnik majątku firmy, czynność taka będzie powodowała powstanie przychodu z tej działalności. Przychód ze sprzedaży będzie można pomniejszyć o koszty nabycia samochodu (dla auta będącego środkiem trwałym, kosztem będzie jedynie wartość samochodu dotychczas niezamortyzowana). Jeżeli na sprzedaży powstanie dochód (przychód będzie wyższy od kosztów) będzie on podlegał opodatkowaniu albo na zasadach ogólnych (18% lub 32%) albo według stawki liniowej 19%.

W sytuacji, gdy samochód był wcześniej wykorzystywany w działalności gospodarczej, a następnie został z niej wycofany, przychód ze sprzedaży tego samochodu nie powstanie, jeśli sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie samochodu osobowego (będącego środkiem trwałym) z działalności gospodarczej.

Dla przedsiębiorców dostawa towarów na Ukrainę w zakresie VAT traktowana jest jako eksport towarów, zatem jako dostawa poza granice Unii Europejskiej. Dostawa taka podlega co do zasady opodatkowaniu VAT stawką 0%, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz samochodu poza terytorium UE, co do zasady, przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT. Stawka VAT 0% znajdzie zastosowanie również w przypadku podatników stosujących procedurę VAT marża (tj. dokonujących nabycia towarów używanych w celu ich odsprzedaży, przy spełnieniu warunków określonych w regulacjach VAT).