Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

24.06.2018 - zmiana Regulaminu dla Klientów Biznesowych

Od dnia 01.07.2018 obowiązuje nowy Regulamin dla Klientów Biznesowych, który dostępny jest na naszej stronie, po kliknięciu w TUTAJ

 

Regulamin obowiązujący do dnia 30.06.2018r. znajduje się poniżej, a także w załączonym dokumencie (na dole strony).

Regulamin serwisu OTOMOTO dla Klientów Biznesowych obowiązujący do 30.06.2018r.

 

 1.  Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę OLX na rzecz użytkowników Internetu, będących przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Przedmiotów Ogłoszenia, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu OTOMOTO.

 2. Serwis OTOMOTO jest dostępny na stronie internetowej: www.otomoto.pl oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OTOMOTO jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  1. Grupa OLX — Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numerze identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.
  2. Serwis Allegro — Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer NIP: 527-25-25-995, o kapitale zakładowym w wysokości 33 976 500,00 zł.
  3. Serwis OTOMOTO — prowadzony przez Grupę OLX w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy,  dostępny w domenie internetowej otomoto.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy OLX, o których mowa na stronach Serwisu OTOMOTO.
  4. Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie OTOMOTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  5. Użytkownik — Dealer, a także każda osoba korzystająca zasobów Serwisu OTOMOTO w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszenia.
  6. Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszeń, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (np. plac z pojazdami samochodowymi znajdujący się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Przedmioty Ogłoszeń jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Grupą OLX umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO.
  7. Konto Dealera — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie OTOMOTO na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu OTOMOTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu OTOMOTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny adres e-mail (login) i hasło. Konto Dealera może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
  8. Strona Dealera — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w domenie otomoto.pl, służąca do prezentacji Ogłoszeń Dealera.
  9. Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz Grupy OLX z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Dealera usług w ramach promocji Ogłoszeń.
  10. Cennik — zestawienie ustalanych przez Grupę OLX opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Dealerom Pakietów Standard, Premium oraz Premium Plus (dalej „Pakiety”). Każdy z wymienionych Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę Ogłoszeń, a także odmienne funkcjonalności dostępne w ramach Ogłoszeń. 
  11. Przedmiot Ogłoszenia — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, część samochodowa, motocyklowa lub inna, akcesoria motoryzacyjne, a także inny towar, który zgodnie z decyzją Grupy OLX może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO
  12. Serwis Olx.pl — prowadzony w języku polskim przez Grupę OLX serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie olx.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy OLX.
  13. Środki Otomoto - tzw. wirtualna portmonetka przypisywana automatycznie do Konta Dealera, umożliwiająca Dealerowi dokonanie przedpłat na korzystanie z odpłatnych usług Serwisu OTOMOTO. Przedpłata może zostać dokonana za pośrednictwem PayU. Szczegółowe informacje na temat przedpłat zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu.
  14. Regulamin — niniejszy Regulamin.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu OTOMOTO

 1. Ogłoszenie pochodzi od Dealera, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Dealer nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych.
 4. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” osobowy itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO jest uzależniony od wybranego przez Dealera Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 15 dni. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z motoryzacją.
 5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Dealera w formularzu, wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.
 6. Treści Dealera w postaci zdjęć dodanych przez Dealera do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Dealera zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Dealera.
 7. Dealer ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu yotube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu opisu Przedmiotu Ogłoszenia. Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę. 
 8. Dealera jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Grupy OLX oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 9. Dealer upoważnia Grupę OLX, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
 10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OTOMOTO materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy OLX i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy OLX oraz Dealerów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OTOMOTO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OTOMOTO, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.
 11. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu OTOMOTO, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu OTOMOTO, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Grupy OLX.

4. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy przez Dealera w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
  1. poprawnej rejestracji Konta Dealera w Serwisie OTOMOTO,
  2. akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru Pakietu,
  3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dokonanej przez Grupę OLX,
  4. wpisania kodu aktywacyjnego nadanego przez Grupę OLX.
 2. Grupa OLX może uzależnić aktywowanie Konta Dealera oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu OTOMOTO od przesłania przez Dealera na adres siedziby Grupy OLX dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w ustawieniach Konta Dealera.
 3. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.
 4. Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody Grupy OLX.
 5. Domyślnym pakietem, po wpisaniu kodu aktywacyjnego, jest pakiet Premium.
 6. Wybór przez Dealera Pakietu odnosi skutek do wszystkich Ogłoszeń sporządzonych w ramach Konta Dealera.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Dealera

 1. Grupa OLX świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom możliwości publikowania strony Dealera oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO a także edycji treści Ogłoszeń w ramach Konta Dealera.
 2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu OTOMOTO lub za pomocą aplikacji mobilnej osoby trzeciej, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
 4. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt 4.1. powyżej oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.

6. Promowanie ogłoszeń

 1. Dealer może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie OTOMOTO jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Usługi Promowania Ogłoszeń).
 2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa w punktach 1.1 - 1.4 Załącznika nr 2, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez określoną ilość dni odpowiednio wskazanych przez Dealera w chwili ich aktywacji. Wybranie promowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, o czasie trwania dłuższym, niż czas emisji Ogłoszenia, powoduje automatycznie przedłużenie jego emisji na kolejne 15 lub odpowiednio 30 dni i naliczenie opłaty za emisję Ogłoszenia, zgodnej z Załącznikiem nr 1 Cennik dla Dealerów.
 3. Usługi, o których mowa w punktach 1.5 - 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym w przypadku usługi wymienionej w punkcie 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń możliwa jest wielokrotna jej aktywacja w ciągu danego okresu emisji Ogłoszenia.
 4. Zakres i warunki świadczenia niektórych Usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Dealerów mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Dealerów jest akceptacja właściwego regulaminu.

7. Zasady odpowiedzialności

 1. Grupa OLX umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Dealera.

 2. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Dealera umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Dealera oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Dealera, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, wystawienie Ogłoszenia dotyczącego więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Dealera, lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące Grupie OLX lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż OTOMOTO. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń, spalonych, Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Grupę OLX stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu OTOMOTO i blokadą Konta Dealera. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Dealerowi nie przysługuje zwrot pieniędzy odpowiadający proporcjonalnej wartości danego ogłoszenia do wartości Abonamentu. Grupa OLX nie wlicza jednak takiego Ogłoszenia do liczby Ogłoszeń w ramach Abonamentu.

 4. Grupa OLX nie odpowiada ponadto za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Grupy OLX,
  5. działanie siły wyższej.
 5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu OTOMOTO stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy OLX lub Dealerów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 6.  Logo:
  1. Logo powinno stanowić oznaczenie firmy, na którą zarejestrowane jest konto.
  2. Dealer, przez dodanie logo, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.
  3. Niedozwolone jest: wykorzystywanie logo i wizerunku innej firmy; zamieszczanie w logo treści powszechnie uznanych za obraźliwe; dodawanie w logo ramek, danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu) czy adresu www, jak również umieszczanie w logo zdjęć miejsca działalności gospodarczej Dealera (placu z samochodami), pojazdów, osób, rzeczy oraz krajobrazu.
  4. Logo nie może być używane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.
  5. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów, może skutkować usunięciem logo lub stanowić podstawę do rozwiązania umowy. 

8. Opłaty

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na rzecz Dealerów są objęte Abonamentem zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na podstawie Załącznika nr 2 (Promowanie Ogłoszeń).
 2. Wysokość Abonamentu ustalana jest według wybranego przez Dealera Pakietu oraz usług Promowania Ogłoszeń, z których skorzystał Dealer w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy dla Pakietów i Promowania Ogłoszeń wynosi 30 dni kalendarzowych.
 3. Abonament jest płatny za kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Brak terminowej płatności skutkuje blokadą Konta Dealera do momentu zaksięgowania wpłaty.
 4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszczonych na Koncie Dealera. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu OTOMOTO.
 5. Dealer może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu OTOMOTO, na zasadach określonych w Załączniku nr 5.
 6. Faktury za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO wystawiane są domyślnie w formie elektronicznej, można je pobrać bezpośrednio po zalogowaniu do konta. Dealer ma możliwość wycofania zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach konta, co będzie skutkowało otrzymywaniem faktury papierowych.

9. Prywatność i poufność

 1. Grupa OLX zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu OTOMOTO umowach.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę OLX usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu OTOMOTO, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie OLX za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@otomoto.pl lub listem poleconym na adres Grupy OLX z dopiskiem "Serwis OtoMoto.pl".
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa OLX zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Grupa OLX zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Grupę OLX.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

11. Dezaktywacja Ogłoszeń

Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.

12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu OTOMOTO. ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Grupa OLX lub Dealer) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu. W celu rozwiązania umowy Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl.
 2. Grupa OLX zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy OLX, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Dealer nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie OTOMOTO bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Grupy OLX.
 4. Jeżeli Dealer zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz Grupy OLX z tytułu umowy, Grupa OLX zastrzega sobie prawo zablokowania Dealerowi możliwości dalszego wystawiania Ogłoszeń także na innych kontach jak również ma prawo do odmowy rejestracji kolejnych kont przez Dealera

13. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Grupę OLX. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Grupa OLX poinformuje Dealerów na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO lub drogą elektroniczną. W celu powiadomienia Grupa OLX może również kontaktować się z Dealerem przez chat dostępny na stronie www.otomoto.pl.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO oraz poinformowania drogą elektroniczną Dealerów. Usługi aktywowane przez Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. Dealer przy pierwszym logowaniu w Serwisie OTOMOTO, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Dealera wykonania usługi w Serwisie OTOMOTO choćby odbyło się bez logowania Dealera.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Grupą OLX po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu.

14. Postanowienia końcowe

 1. W ramach usług dostępnych w Serwisie OTOMOTO, Dealer zleca Grupie OLX publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do Grupy OLX lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach, takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Jednocześnie Grupa OLX może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu OTOMOTO, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

 2. Dealer ma również możliwość zamieszczenia Ogłoszenie za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, zgodnego z wymaganiami Serwisu OTOMOTO, które oferowane jest przez niezależnych dostawców. Szczegółowe wymagania dotyczące dostępu Dealerów do takiego oprogramowania znajdują się w ofercie usług świadczonych przez tych dostawców.

 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Dealerem a Grupą OLX, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu OTOMOTO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

   

Załączniki

Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów

Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń

Załącznik nr 3 Usługa Pakietów Automatycznych Podbić

Załącznik nr 4 Polityka prywatności

Załącznik nr 5 Środki na OTOMOTO

 

Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów

Cennik wystawień w kategoriach: Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane i Przyczepy (podane kwoty są cenami Netto)

Przedział wystawień

Standard1

Premium

Premium +

0

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1-5

119 PLN

209 PLN

269 PLN

6-10

239 PLN

409 PLN

509 PLN

11-20

420 PLN

720 PLN

860 PLN

21-30

600 PLN

990 PLN

1240 PLN

31-40

780 PLN

1310 PLN

1560 PLN

41-50

900 PLN

1530 PLN

1880 PLN

51-70

1080 PLN

1860 PLN

2310 PLN

71-90

1320 PLN

2190 PLN

2630 PLN

91-110

1500 PLN

2520 PLN

2950 PLN

111-130

1700 PLN

2850 PLN

3330 PLN

131-150

1800 PLN

3050 PLN

3700 PLN

> 150 (za ogłoszenie)

12 PLN

21 PLN

25 PLN

 

Cennik wystawień w kategorii: Motocykle (podane kwoty są cenami Netto)

Przedział wystawień

Standard

Premium

Premium +

0

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1-5

79 PLN

129 PLN

199 PLN

6-10

159 PLN

249 PLN

379 PLN

11-20

280 PLN

440 PLN

640 PLN

21-30

400 PLN

610 PLN

920 PLN

31-40

520 PLN

820 PLN

1150 PLN

41-50

600 PLN

960 PLN

1400 PLN

51-70

720 PLN

1160 PLN

1720 PLN

71-90

880 PLN

1360 PLN

1950 PLN

91-110

1000 PLN

1570 PLN

2200 PLN

111-130

1120 PLN

1770 PLN

2470 PLN

131-150

1200 PLN

1910 PLN

2750 PLN

> 150 (za ogłoszenie)

8 PLN

11 PLN

17 PLN

 

Cennik wystawień w kategorii: Części (podane kwoty są cenami Netto)

Przedział wystawień

Standard

Premium

Premium +

0

0 zł 0 zł 0 zł

1-50

40,65 zł 101,63 zł 121,95 zł

51-100

60,98 zł 142,28 zł 162,6 zł

101-250

101,63 zł 256,1 zł 304,88 zł

251-500

152,44 zł 406,5 zł 508,13 zł

501-1000

203,25 zł 609,76 zł 813 zł

1001-2500

345,53 zł 894,31 zł 1 056,91 zł

>2500 (za ogłoszenie)

0,13 zł 0,33 zł 0,39 zł

 

Specyfikacja pakietów z wyłączeniem kategorii Części.

Nazwa

Standard

Premium

Premium +

Czas emisji

15 dni

30 dni

30 dni

Export ogłoszenia do OLX

Brak

Dostępny

Dostępny

Export ogłoszenia do Allegro

realizowany do 30.06.2018

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Ilość automatycznych podbić

Brak

2x

4x

Link do podstrony Dealera na liście wyników

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na stronie ogłoszenia

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na liście wyników

Brak

Brak

Dostępny

Link do strony zewnętrznej

Brak

Brak

Dostępny

Oznaczenie lokalizacji na mapie

Brak

Dostępny

Dostępny

Inne oferty z konta wyświetlane na stronie ogłoszenia

Brak

Brak

Dostępny

Dostęp do API

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Dodatkowe oznaczenie konta

Brak

Srebrny medal

Złoty medal

Ilość wyświetlanych numeów telefonu

3x

3x

3x

 

Specyfikacja pakietów dla kategorii Części.

Nazwa

Standard

Premium

Premium +

Czas emisji

15 dni

30 dni

30 dni

Export ogłoszenia do OLX

Brak

Dostępny

Dostępny

Ilość automatycznych podbić

Brak

2x

4x

Link do podstrony Dealera na liście wyników

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na stronie ogłoszenia

Brak

Dostępny

Dostępny

Logo na liście wyników

Brak

Brak

Dostępny

Link do strony zewnętrznej

Brak

Brak

Dostępny

Oznaczenie lokalizacji na mapie

Brak

Dostępny

Dostępny

Inne oferty z konta wyświetlane na stronie ogłoszenia

Brak

Brak

Dostępny

Dostęp do API

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Dodatkowe oznaczenie konta

Brak

Srebrny medal

Złoty medal

Ilość wyświetlanych numeów telefonu

3x

3x

3x

 

Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. Serwis OTOMOTO umożliwia Dealerowi skorzystanie z następujących, dodatkowo płatnych Usług Promowania Ogłoszeń:
  1. Podświetlenie na liście
  2. Promowanie na początku listy
  3. Promowanie na stronie głównej
  4. Oferta Dnia na stronie głównej
  5. Publikacja ogłoszenia w OLX
  6. Podbicie
 2. Pojedyncza aktywacja każdej z usług opisanych w punkcie 1. powyżej dotyczy jednego, wybranego przez Dealera Ogłoszenia.
 3. Usługa Podświetlenie na liście powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania z użyciem tła o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.
 4. Usługa Promowanie na początku listy powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest  na liście wyników wyszukiwania przed wszystkimi innymi Ogłoszeniami, które nie są promowane w ten sposób. Usługa widoczna wyłącznie dla Użytkowników przeglądających listę wyników wyszukiwania wg wyboru sortowania domyślnego „od najnowszych”. Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania w każdym momencie może samodzielnie zmienić kryterium sortowania listy. Ogłoszenia z aktywną usługą Promowania na początku listy są dodatkowe oznaczone niebieskim paskiem "Wyróżnione".
 5. Usługa Promowanie na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na stronie głównej Serwisu OTOMOTO, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 6. Usługa Oferta Dnia na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na 1 dzień, na stronie głównej Serwisu OTOMOTO w boksie Oferta Dnia, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.
 7. Usługa Publikacja ogłoszenia w OLX powoduje, że objęte nią Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie Olx.pl.
 8. Usługa Podbicie powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania na takiej samej pozycji, na jakiej byłoby wyświetlane w chwili dodania Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO w standardowym trybie, przy czym Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania Ogłoszeń może następnie samodzielnie zmienić kryterium wyświetlania przedmiotowej listy.
 9. Treść Ogłoszenia prezentowanego w serwisach, o których mowa w punkcie 14.1. Regulaminu, powinna być zgodna z zasadami wyrażonymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach.
 10. W celu skorzystania z oferowanych Usług Promowania Ogłoszeń, Dealer samodzielnie dokonuje aktywacji w Serwisie OTOMOTO wybranych przez siebie usług.

 

Dodatkowe wyróżnienia w OTOMOTO dla wszystkich kategorii z wyłączeniem Części (podane ceny są cenami netto) :

Wyróżnienia w OTOMOTO dotyczące kategorii Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Ciężarowe, Budowlane, Przyczepy i Motocykle
Czas trwania usługi 1 dzień 3 dni 5 dni 7 dni 15 dni 30 dni
Podświetlenie ogłoszenia na liście wynków w OTOMOTO Brak 6,50 zł 10,15 zł 13,81 zł 25,00 zł 44,71 zł
Wyróżnienie na górze listy wyników w OTOMOTO Brak 13 zł 20,32 zł 27,63 zł 50 zł 89,42 zł
Wyświetlanie na stronie głównej  Brak 26,01 zł 40,64 zł 55,28 zł 99,00 zł 178,85 zł
Wyświetlanie na stronie głównej jako oferta dnia 39,84 zł 97,54 zł 162,56 zł Brak Brak Brak

 

Dostępne wyróżnienia w OTOMOTO dla kategorii Części (podane ceny są cenami netto):

Czas trwania usługi 3 dni 5 dni 7 dni 15 dni 30 dni
Wyróżnienie na górze listy wyników OTOMOTO 4,06 zł 5,68 zł 7,31 zł 12,19 zł 20,32 zł
Podświetlenie na liście wyników OTOMOTO 2,43 zł 3,24 zł 4,06 zł 8,12 zł 12,19 zł
Wyświetlanie na stronie głównej  26,01 zł 40,64 zł 55,28 zł 99,00 zł 178,85 zł
Wyświetlanie na stronie głównej jako oferta dnia 40,64 zł 97,54 zł 162,56 zł Brak Brak
Eksport do OLX 0 zł

 

Załącznik nr 3 Usługa Pakietów Automatycznych Podbić

 1. Usługa Pakietów Automatycznych Podbić umożliwia wybór jednego z trzech dostępnych pakietów: Pakiet 3 podbić, Pakiet 5 podbić, Pakiet 7 podbić.
 2. Dealer ma możliwość aktywowania pakietu tylko i wyłącznie dla konkretnego Ogłoszenia, a nie konta Dealera.
 3. Aktywacja przez Dealera wybranego Pakietu Automatycznego Podbicia dla Ogłoszenia o konkretnej godzinie, skutkuje Podbiciem każdego kolejnego dnia o tej samej godzinie, w której nastąpił zakup Pakietu Automatycznego Podbicia, przy czym pierwsze podbicie następuje wraz z jego aktywacją.
 4. Wysokość opłat za pakiety Automatycznych Podbić (ceny netto):

 

Pakiety podbić w OTOMOTO dla wszystkich kategorii z wyłączeniem Części:

Podbicia dla wszystkich kategorii z wyjątkiem Części

Jednorazowe podbicie 

 Pakiet

3 podbić

Pakiet

5 podbić

Pakiet

7 podbić

Cena 7,32 zł 20,32 zł 31,71 zł 44,72 zł

 

Pakiety podbić w OTOMOTO dla kategorii Części:

Podbicia dla kategorii  Części

Jednorazowe podbicie 

 Pakiet

3 podbić

Pakiet

5 podbić

Pakiet

7 podbić

Cena 2,02 zł 5,68 zł 8,93 zł 11,37 zł
 

Załącznik nr 4 Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

 1. Kim jesteśmy?

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest OLX Global B.V. z siedzibą w Hoofddorp, adres: 105 Taurusavenue, 2132 LS Hoofddorp. OLX Global B.V. jest spółką dominującą względem innych podmiotów z grupy OLX, które świadczą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem, (zwane dalej łącznie „OLX”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z grupy OLX, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych.

Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem polskiego Serwisu jest:

Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.

Grupa OLX Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7792433421, REGON: 362117960.

Stosowane dane kontaktowe przedstawione są w sekcji 13.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Allegro: adres email powiązany z kontem Allegro.
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta OtoMoto.

W trakcie korzystania z naszych Usług, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

2.1.2. Dane, które gromadzimy kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

 • Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem OtoMoto.

Informacje o lokalizacji

 • W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.

Dane dotyczące logowania

 • Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

 • Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Cookies

Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii

2.1.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

i. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.

ii. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

iii. Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wysyłki, informacje o niezgodności towaru z ogłoszeniem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.
 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora email, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres email w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika naszego Serwisu i zapewnienia Ci dostępu do Serwisu.

Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również do świadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem.

Wykorzystujemy Twój adres email i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

4.2. Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzytsania z Serwisu

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu użytkowników OtoMoto, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
 • wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody zakupów, możemy wyświetlać listy ogłoszeń z Twojego sąsiedztwa;
 • mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator email i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

4.3 Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

i. Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).

ii. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

5. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

6. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 13.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

7. Kominikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS, zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta OtoMoto. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

 • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
 • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub
 • zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.

8. Komu udostępniamy Twoje dane?

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym spółkom z grupy OLX, w tym spółkom z siedzibą poza obszarem EOG, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach grupy OLX, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 9 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze Amazon Web Services i Microsoft Azure. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu OtoMoto. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.

9. Przekazanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Możesz uzyskać kopię jednego z powyższych zastosowanych zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.

10. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków orz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem OtoMoto przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe przetwarzane w ramach ogłoszeń są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia ogłoszenia.

Wiadomości przesyłane w ramach Serwisu są przechowywane przez okres 120 dni.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

11. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

12. Odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

13. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w „Moje OTOMOTO” albo skontaktuj się z naszym Działem Prywatności wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

 • wysłać list na nasz adres:

Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

Naszym Wiodącym Organem Nadzorczym jest Berliński Komisarz ds. Ochrony danych osobowych:

“Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit”

Friedrichstr. 219, Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage), 10969 Berlin, Niemcy

Telefon: 030 13889-0, Fax: 030 2155050

Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01

 

Załącznik nr 5 Środki na OTOMOTO

 1. W ramach Serwisu OTOMOTO Dealerzy mają możliwość dokonania przedpłat tytułem korzystania z usług promowań w Serwisie OTOMOTO zgodnych z Załącznikiem nr 2, na zasadach określonych w niniejszym Załączniku.
 2. Wszystkie środki wpłacane przez Dealera tytułem przedpłaty na korzystanie z usług Serwisu OTOMOTO są automatycznie zamieniane na punkty. Punkty stają się środkiem płatniczym za usługi Serwisu OTMOTO, w taki sposób, że 1 punktowi odpowiada wartość 1 PLN.
 3. Punkty gromadzone są na prowadzonym przez Grupę OLX koncie Dealera i są dostępne jako metoda płatności, podczas dokonywania zamawiania usług w ramach Serwisu OTOMOTO.
 4. Punkty nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu OTOMOTO stanowią inaczej.
 5. Kwota jednorazowo dokonanej przedpłaty wynosi nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) i nie więcej niż 3000 (trzy tysiące) PLN. Dokumentem potwierdzającym dokonanie przedpłaty jest nota księgowa, którą Dealer może pobrać po zalogowaniu do Serwisu OTOMOTO
 6. W przypadku dokonania przedpłaty tytułem korzystania z usług OTOMOTO Dealer może uzyskać bonus w postaci dodatkowych punktów na zasadach określonych w pkt 7.
 7. Wysokość bonusu jest ustalana jako określona część przedpłaty i każdorazowo zależy od wysokości wpłaty według poniższej tabeli:

Wysokość wpłaty

Wysokość bonusu

50 - 149 PLN

brak

150 - 299 PLN

5% wpłaconej kwoty

300 - 499 PLN

10% wpłaconej kwoty

500 - 3000 PLN

15% wpłaconej kwoty

8. Punkty wygasają jeśli Dealer nie wykorzysta ich w terminie 60 dni od dnia dokonania ostatniej przedpłaty, co oznacza, że każda przedpłata dokonywana przez Dealera przedłuża okres ważnościpunktów o 60 dni.

9. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu niezgodności z Regulaminem, Dealer otrzymuje zwrot poniesionych opłat za usługi, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu oraz punktach 1.1-4 Załącznika nr 2. Zwrot następuje w postaci zasilenia konta Dealera punktami w wysokości opłaty proporcjonalnie obniżonej o czas wykonywania usługi.

10. Zasilenie konta Dealera punktami, o których mowa w punkcie 9, nie zmienia terminu ważności punktów zgromadzonych na koncie, z zastrzeżeniem, że punkty zgromadzone na koncie Dealera nie mogą wygasnąć przed upływem 30 dni od daty zasilenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.