Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

12.10.2016 - Zmiana Regulaminu dla Klientów Indywidualnych

Dnia 19.10.2016 r. wszedł w życie nowy Regulamin dla Klientów Indywidualnych, który dostępny jest na naszej stronie internetowej:

 

http://otomoto.pl/zasady/

 

Zmianie uległ: Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców

 

Poniżej treść wcześniejszego regulaminu, który obowiązywał do dnia 18.10.2016 r. :

 

Regulamin serwisu OTOMOTO dla Klientów Indywidualnych

1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Naspers Classifieds usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie OTOMOTO oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu OTOMOTO.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OTOMOTO jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

 

2. Definicje

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1. Naspers Classifieds — Naspers Classifieds sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numerze identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960

2. Serwis OTOMOTO — prowadzony przez Naspers Classifieds w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej otomoto.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Naspers Classifieds, o których mowa na stronach Serwisu OTOMOTO.

3. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie OTOMOTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie..

4. Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu OTOMOTO.

5. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z Naspers Classifieds umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO.

6. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie OTOMOTO na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu OTOMOTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu OTOMOTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email i hasło.

7. Cennik — zestawienie ustalanych przez Naspers Classifieds opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO,

8. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją Naspers Classifieds może być przedmiotem obrotu w serwisie OTOMOTO.

9. Płacę z Allegro za Usługi— usługa polegająca na doliczeniu opłaty za korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO do rachunku za usługi świadczone w ramach Serwisu Allegro.pl, przy czym z narzędzia tego mogą korzystać wyłącznie Ogłoszeniodawcy będący zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Allegro.pl.

10. Serwis Allegro.pl — prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro serwis transakcji on-line, utrzymywany w domenie allegro.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupę Allegro.

11. Serwis Olx.pl — prowadzony w języku polskim przez Naspers Classifieds serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie olx.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Naspers Classifieds.

12. Regulamin — niniejszy Regulamin

 

 

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu OTOMOTO

1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść.

2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto lub opcjonalnie ceną netto. Jednocześnie ten sam Pojazd w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.

3. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych).

4. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO wynosi 14 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany w sposób opisany w Regulaminie.

5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.

6. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Naspers Classifieds oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Naspers Classifieds nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OTOMOTO materiałów wymaga każdorazowo zgody Naspers Classifieds i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Naspers Classifieds oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OTOMOTO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OTOMOTO, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Naspers Classifieds.

8. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu OTOMOTO, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu OTOMOTO, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Naspers Classifieds.

 

4. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1. poniżej, i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez Naspers Classifieds wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej.

2. Do chwili otrzymania przez Ogłoszeniodawcę informacji o zaksięgowaniu przez Naspers Classifieds płatności z tytułu opłaty za emisję Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez Naspers Classifieds zostało rozpoczęte

 

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę

1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie OTOMOTO wymaga:

1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu OTOMOTO, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu,

2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, bądź poprzez Płacę z Allegro za Usługi.

 

 2. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1. powyżej, Naspers Classifieds przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje.

3. Aktywacja Ogłoszenia następuje:

1. w przypadku Płacę z Allegro za Usługi – z chwilą dokonania zapłaty poprzez to narzędzie,,

2. w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, z chwilą zaksięgowania wpłaty..

3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO oraz w serwisach partnerskich rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.

4. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.1. powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 10 zdjęć Pojazdu (w formacie określonym na stronie Serwisu OTOMOTO).

5. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 6 miesiecy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie OTOMOTO, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 14 dni wraz z wyborem sposobu jego aktywacji.

6. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 14 dni wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt 5.1.2. powyżej, i następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jej dokonania. Brak aktywacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia emisji Ogłoszenia skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.

 

6. Promowanie Ogłoszeń

1.Ogłoszeniodawca może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie OTOMOTO jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w załączniku numer 2 do Regulaminu.

2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa w punktach 1.1 - 1.4 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez określoną ilość dni odpowiednio wskazanych przez Ogłoszeniodawcę w chwili ich aktywacji. Wybranie promowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, o czasie trwania dłuższym, niż czas emisji Ogłoszenia, powoduje automatycznie przedłużenie jego emisji na kolejne 14 dni i naliczenie opłaty za emisję Ogłoszenia, zgodnej z Załącznikiem nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców.

3. Usługi, o których mowa w punkcie 1.5 - 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń, odnoszą skutek bezpośrednio po jej aktywacji, przy czym możliwa jest wielokrotna jej aktywacja w ciągu danego okresu emisji Ogłoszenia.

4. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu.

7. Zasady odpowiedzialności

1. Naspers Classifieds umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.

2. Naspers Classifieds nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Naspers Classifieds nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży Pojazdów na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Naspers Classifieds stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu OTOMOTO.

4. Naspers Classifieds ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

1. powszechnie uznane za obraźliwe,

2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

4. szkodzące Naspers Classifieds lub innym podmiotom,

5. promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do stron internetowych serwisów ogłoszeniowych, innych niż OTOMOTO,

6. wprowadzające w błąd.

5. Naspers Classifieds nie odpowiada ponadto za:

1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Naspers Classifieds,

5. działanie siły wyższej

6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu OTOMOTO stanowią przedmiot praw wyłącznych Naspers Classifieds lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 

8. Opłaty

1. Usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1.

2. Jeżeli Ogłoszenie Ogłoszeniodawcy (bądź przedłużenie czasu jego emisji) aktywowane jest poprzez usługę Płacę zAllegro za Usługi, wówczas o kwotę należności, zgodnie z Cennikiem powiększany jest rachunek za usługi Serwisu Allegro.pl.

3. Ogłoszeniodawca może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu OTMOTO, na zasadach określonych w Załączniku nr 6

 

9. Prywatność i Poufność

1. Naspers Classifieds zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu OTOMOTO umowach 

10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Naspers Classifieds usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO, a także w związku z korzystaniem zzasobów Serwisu OTOMOTO, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamacje należy zgłaszać Naspers Classifieds za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@otomoto.pl lub listem poleconym na adres Naspers Classifieds z dopiskiem „Serwis OtoMoto.pl”.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Naspers Classifieds zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Naspers Classifieds zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Naspers Classifieds.

8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane

 

11. Dezaktywacja Ogłoszeń

1. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty ztytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1., Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu.

2. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji..

3. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji (14 lub 28 dni), nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.

 

12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu OTOMOTO. ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Naspers Classifieds lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl.

2. Naspers Classifieds zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Naspers Classifieds, o której mowa w pkt 10.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie OTOMOTO bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Naspers Classifieds.

13. Zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Naspers Classifieds. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Naspers Classifieds poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO oraz drogą elektroniczną.

2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3. Za akceptację zmian uważa się automatyczne zlecenie przez Ogłoszeniodawcę wykonania usługi w serwisie OTOMOTO choćby odbyło się bez logowania Ogłoszeniodawcy.

4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Naspers Classifieds, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu zupływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.

14. Postanowienia końcowe

 

1. W ramach usług dostępnych w serwisie OTOMOTO, Ogłoszeniodawca zleca Naspers Classifields publikowanie ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do Naspers Classifields lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie Naspers Classifields, może umieścić na zdjęciach przedstawiających Pojazd znak wodny, zawierający wskazanie nazwy serwisu OTOMOTO, celem zabezpieczenie przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu OTOMOTO, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Naspers Classifieds, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu OTOMOTO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Załączniki

 

 - Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców

 - Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń

 - Załącznik nr 3 Polityka prywatności

 - Załącznik nr 4 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 - Załącznik nr 5 Faktury w wersji elektronicznej

 - Załącznik nr 6 Środki na OTOMOTO

 

Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców

 

Pakiety dla użytkowników indywidualnych

 

Szczegóły

Pakiet 14 dni

Pakiet 28 dni

Pakiet 42 dni

Miejsce prezentacji ogłoszenia

OTOMOTO
allegro.pl
olx.pl

OTOMOTO
allegro.pl
olx.pl

OTOMOTO
allegro.pl
olx.pl

Opłata

29,99 PLN brutto

49,99 PLN brutto

74,99
PLN brutto

Opłata SMS

49,20 PLN brutto

nie dotyczy

nie dotyczy

* Płatność SMS odbywa się dwustopniowo, poprzez wysłanie 2 wiadomości sms.

 

Dodatkowe wyróżnienia dostępne w OTOMOTO :

 

1. Podświetlenie na liście – 25 zł netto (30,75 zł brutto),

2. Promowanie na początku listy – 50 zł netto (61,5 zł brutto),

3. Promowanie na stronie głównej – 99 zł netto (121,77 zł brutto),

4. Oferta Dnia na stronie głównej – 39,84 zł netto (49 zł brutto) - cena za 1 dzień

5. Podbicie - 7,32 zł netto (9 zł brutto) - kategoria Osobowe, Dostawcze, Rolnicze, Budowlane, Przyczepy; 5,69 zł netto (7 zł brutto) - kategoria Ciężarowe; 4,88 zł netto (6 zł brutto) - kategoria Motocykle,

 

Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń

 

1. Serwis OTOMOTO umożliwia Ogłoszeniodawcy skorzystanie z następujących, dodatkowo płatnych Usług Promowania Ogłoszeń: podświetlenie na liście,promowanie na początku listy, promowanie na stronie głównej, oferta Dnia na stronie głównej, publikacja ogłoszenia w OLX, Podbicie.

2. Pojedyncza aktywacja każdej z usług opisanych w punkcie 1. powyżej dotyczy jednego, wybranego przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia.

3. Usługa Podświetlenie na liście powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania z użyciem tła o kolorze innym niż w przypadku Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.

4. Usługa Promowanie na początku listy powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest  na liście wyników wyszukiwania przed wszystkimi innymi Ogłoszeniami, które nie są promowane w ten sposób. Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania może następnie samodzielnie zmienić kryterium sortowania listy. Ogłoszenia z aktywną usługą Promowania na poczatkub listy są dodatkowe oznaczone niebieskim paskiem "Wyróżnione".

5. Usługa Promowanie na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na stronie głównej Serwisu OTOMOTO, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.

6. Usługa Oferta Dnia na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na 1 dzień, na stronie głównej Serwisu OTOMOTO w boksie Oferta Dnia, przy czym wybór Ogłoszeń odbywa się w drodze automatycznych losowań. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie, jednakże pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które dotychczas wylosowywano najrzadziej.

7. Usługa Publikacja ogłoszenia w OLX powoduje, że objęte nią Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie Olx.pl.

8. Usługa Podbicie powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania na takiej samej pozycji, na jakiej byłoby wyświetlane w chwili dodania Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO w standardowym trybie, przy czym Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania Ogłoszeń może następnie samodzielnie zmienić kryterium wyświetlania przedmiotowej listy. Wysokość opłaty za Podbicie uzależniona jest od kategorii, w której dodane zostało ogłoszenie, zgodnie z cennikiem.

9. Treść Ogłoszenia prezentowanego w serwisach, o których mowa w punkcie 14.1. Regulaminu, powinna być zgodna z zasadami wyrażonymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach.

10. W celu skorzystania z oferowanych Usług Promowania Ogłoszeń, Ogłoszeniodawca samodzielnie dokonuje aktywacji w Serwisie OTOMOTO wybranych przez siebie usług.

 

Załącznik nr 3 Polityka prywatności

 

1. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Naspers Classifieds Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796 (zwana dalej "Operatorem").

2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.

3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.otomoto.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu OTOMOTO.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie OTOMOTO.pl lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

2. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

1. Dane konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.

2. Ogłoszenia i transakcje: Operator w ramach Serwisu OTOMOTO.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji

3. Gry, reklama i promocje: Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Serwisu OTOMOTO.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.

4. Obsługa Użytkownika : Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

5. Dane gromadzone przez stronę www i urządzenia mobilne: Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.

6. Uzupełnianie pozyskanych danych: Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

3. Adres ip, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych:

1. Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

3. Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

4. Wykorzystanie zgromadzonych danych

1. Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:

1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;

4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz

6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

2. Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

5. Udostępnianie danych

1. Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.

2. Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

 1. Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.

 2. Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa

3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.

4. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

6. Metody kontroli po stronie użytkownika

1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje OTOMOTO” na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej Serwisu

2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stroniehttp://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org

3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

7. Bezpieczeństwo

1. Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

8. Zmiana postanowień

1. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 01.10.2015. W razie konieczności Operator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku art. 8 ust 2 Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio.

9. Dane kontaktowe

1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres pomoc@otomoto.pl

 

Załącznik nr 4 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

      • W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
      • Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@otomoto.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy usługę za Twoją wyraźną zgodą tj. (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

Formularz odstąpienia od umowy

 

Załącznik nr 5 Faktury w wersji elektronicznej

 

1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika "Wystaw fakturę" dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce "Płatności do faktury".

2. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: "Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie".

3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.

4. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

5. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

6. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

 1. edycję treści dokumentu,

 2. komentowanie,

 3. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,

 4. montaż dokumentu,

 5. kopiowanie zawartości dokumentu,

 6. wydzielanie stron.

7. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.

8. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce "Płatności do faktury". Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.

10. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat

 

Załącznik nr 6 Środki na OTOMOTO

 

1. W ramach Serwisu OTOMOTO Ogłoszeniodawcy mają możliwość dokonania przedpłat tytułem korzystania z odpłatnych usług w Serwisie OTOMOTO, na zasadach określonych w niniejszym Załączniku.

2. Wszystkie środki wpłacane przez Ogłoszeniodawcę tytułem przedpłaty na korzystanie z usług Serwisu OTOMOTO są automatycznie zamieniane na punkty. Punkty stają się środkiem płatniczym za usługi Serwisu OTMOTO, w taki sposób, że 1 punktowi odpowiada wartość 1 PLN.

3. Punkty gromadzone są na prowadzonym przez Naspers Classifieds koncie Ogłoszeniodawcy i są dostępne jako metoda płatności, podczas dokonywania zamawiania usług w ramach Serwisu OTOMOTO.

4. Punkty nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu OTOMOTO stanowią inaczej.

5. Kwota jednorazowo dokonanej przedpłaty wynosi nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) i nie więcej niż 3000 (trzy tysiące) PLN. Dokumentem potwierdzającym dokonanie przedpłaty jest nota księgowa, którą Ogłoszeniodawca może pobrać po zalogowaniu do Serwisu OTOMOTO

6. W przypadku dokonania przedpłaty tytułem korzystania z usług OTOMOTO Ogłoszeniodawca może uzyskać bonus w postaci dodatkowych punktów na zasadach określonych w pkt 7.

7. Wysokość bonusu jest ustalana jako określona część przedpłaty i każdorazowo zależy od wysokości wpłaty według poniższej tabeli:

 

Wysokość wpłaty

Wysokość bonusu

50 - 149 PLN

brak

150 - 299 PLN

5% wpłaconej kwoty

300 - 499 PLN

10% wpłaconej kwoty

500 - 3000 PLN

15% wpłaconej kwoty

 

8. Punkty wygasają jeśli Ogłoszeniodawca nie wykorzysta ich w terminie 60 dni od dnia dokonania ostatniej przedpłaty, co oznacza, że każda przedpłata dokonywana przez Ogłoszeniodawcę przedłuża okres ważności punktów o 60 dni.

9. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu niezgodności z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrot poniesionych opłat za usługi, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu oraz punktach 1.1-4 Załącznika nr 2. Zwrot następuje w postaci zasilenia konta Ogłoszeniodawcy punktami w wysokości opłaty proporcjonalnie obniżonej o czas wykonywania usługi.

10. Zasilenie konta Ogłoszeniodawcy punktami, o których mowa w punkcie 9, nie zmienia terminu ważności punktów zgromadzonych na koncie, z zastrzeżeniem, że punkty zgromadzone na koncie Ogłoszeniodawcy nie mogą wygasnąć przed upływem 30 dni od daty zasilenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.